You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

En mänskligare (mekanisk) ventilation

Vårt mål är att bidra till att dina ventilerade patienter, såväl vuxna som barn och för tidigt födda är så trygga och bekväma som möjligt med lättanvänd och lättapplicerad ventilation.

Upplev skillnaden med en SERVO-ventilator

Öka patientsäkerheten

Att arbeta med en SERVO ventilator har visat sig kunna minska den upplevda arbetsbördan och begränsa antal handhavandefel.[1]

Ge optimalt stöd

Avvänj patienter tidigare från mekanisk ventilation med färre komplikationer och mindre sedering.[2] [3] [4]

Anpassa efter dina behov

Tillhandahåll lungprotektiv ventilation för varje situation och för alla patienter, från nyfödda till vuxna.

Säkra din investering

Tillförlitliga prestanda, lätt underhåll och enkel anslutning till sjukhusets system.

Öka patientsäkerheten

En säkrare patient och lägre arbetsbörda för personalen

En nyligen publicerad studie i Critical Care visade att en lättanvänd mekanisk ventilator kan påverka patientsäkerheten och personalens arbetsbelastning positivt.[1]

Läs mer om betydelsen av enkel användning

”Det är som att ha manualen i maskinen.”

Vår användarvänliga vägledning finns tillgänglig i SERVO-U/n/luftventilatorer. Den har informativ textvägledning på skärmen om ventilatorns lägen och inställningar, bilder som visar hur inställningar påverkar ventilationen, rekommendationer vid larm, SAFETY SCALE™ och mycket mer. Se hur det fungerar i videon bredvid. 

Optimalt ventilationsstöd och tidig avvänjning

Studier visar att ett flertal IVA-patienter har svårt att andas i ventilatorn. Dessa patienter står inför flera ventilationsutmaningar [5] och förbrukar en oproportionerligt stor andel resurser.[6] Skrolla nedåt för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att hantera dessa utmaningar.

Utmaning: undvik intubation av patienter med andningssvikt

Noninvasiv ventilation kan minska behovet av intubation och komplikationer som ventilatorassocierad pneumoni (VAP),[7] översedering,[8] delirium [9] och IVA-förvärvad svaghet.[10] Noninvasiv ventilation låter patienten förbli aktiv, en strategi som blir allt vanligare inom intensivvården. Servo-u erbjuder flera alternativ för att stödja dina patienter med noninvasiv ventilation.

Läs mer om Servo-u (eng)

Utmaning: förhindra respiratorinducerad lungskada (VILI) vid kontrollerad ventilation

Ibland är det nödvändigt att ta full kontroll över en patients andning, trots risken för barotrauma, volutrauma och atelektastrauma. Men förekomsten av dem kan minskas.[11] SERVO COMPASS® är ett verktyg som hjälper dig att lättare se förändringar i drivtryck och tidalvolym per kg förväntad kroppsvikt, två parametrar som är associerade med överlevnad.[12] [13] Lär dig mer om SERVO COMPASS i filmen.

Utmaning: optimera behandlingen av akut lungsvikt (ARDS)

Vid ARDS krävs det ofta fler lösningar än mekanisk ventilation. Hemodynamisk övervakning hjälper dig upptäcka om en skadad lunga har reducerad lungpermeabilitet. Det kan också hjälpa dig att optimera blodflödet och vätskehanteringen, identifiera lungödem, förbättra gasutbytet och minska antalet ventilationsdagar. [14] [15] [16] [17] [18]

Läs mer om avancerad patientövervakning vid ARDS

Utmaning: Förhindra respiratorinducerad lungskada (VILI) vid assisterad ventilation

Studier har visat att neuralt reglerat ventilationsstöd (NAVA®) främjar lungprotektiv spontanandning. Detta tack vare att NAVA ger stöd i proportion till och i synkroni med patientens andning, vilket också förbättrar gasutbytet.[19] [20] Vid NAVA ventilation begränsar andningscentrum, tillsammans med reflexer i lungor och övre luftvägar, omedelbart tidalvolymer när lungorna blir överdistenderade. Detta ger patienten möjlighet att välja sina egna tidalvolymer och andningsmönster, vilket kan begränsa VILI.[21] [22]

Utmaning: undvik en försvagad diafragma (VIDD)

Diafragmans tjocklek kan minska med 21 % efter endast 48 timmar i mekanisk ventilation.[23] Att identifiera om diafragman är aktiv eller inte kan vara besvärligt,[24] men det behöver det inte vara. Med hjälp av Edi kan du se om diafragman är aktiv direkt på ventilatorn. Du kan också låta Edi driva ventilationen med NAVA, vilket aktiverar diafragman och reducerar tiden patienten är i över- och underassistans.[25] [26] Se filmen för att få reda på mer om Edi.

Utmaning: undvik asynkroni mellan patient och ventilator

Patienter med hög grad av asynkroni får sämre behandlingsresultat och ligger längre i ventilatorn.[27] [28] [29] [30] Asynkroni mellan patient och ventilator står också för 42 % av all sedering på IVA.[31] Genom att övervaka diafragmans aktivitet med Edi blir det lättare att upptäcka asynkroni och anpassa ventilationsinställningarna efter patientens behov.[32] I filmen visar Dr Muttini hur han använder Edi för att behandla asynkroni.

Utmaning: förhindra en fördröjd avvänjning

Forskning visar att en försvagad diafragma orsakar svårigheter vid urträning för upp till 29 % av de ventilerade patienterna. Detta kan utöka tiden i mekanisk ventilation med upp till 16 dagar.[23] Men tack vare NAVA-ventilation blir situationen mer bekväm för patienterna, med mindre sedering och en aktiv diafragma, vilket kan hjälpa dig till en tidig avvänjning.[2] [3] [4] Du kan också övervaka patientens diafragmans elektriska aktivitet (Edi). Den hjälper dig att bedöma avvänjningsberedskap och andningsarbete under nedtrappningen av respiratorbehandlingen , även då andningsstöd inte ges.[32]

Anpassa ventilationen till varje situation

Frihet från sjukhusinfrastrukturen

Turbinventilation gör högkvalitativ ventilation mer tillgänglig över hela sjukhuset, från IVA till intermediär vård. Servo-air kan dessutom användas för både invasiv och noninvasiv ventilation.

Vid magnetisk resonanstomografi

SERVO-i® MR ger dig högkvalitativ ventilation genom hela MR-processen. Med likvärdig triggerkänslighet och en rad ventilationsalternativ säkerställer du att din patient får lika bra ventilation som på IVA.

I tryckkammaren

SERVO-i HBO ger ventilation av IVA-kvalitet med fullständig övervakningsmöjligheter på ett djup av upp till 30 meter. Ventilatorn kan anpassas till varje patientkategori, beroende på dina behov.

Neonatal intensivvårdsenhet

Hjälp nyfödda att andas, sova och växa. Vår neonatala ventilation hjälper dig att möta de utmaningar som kännetecknas av små lungor med snabba andningsfrekvenser och omfattande läckage.[33] [34]

Säkra din investering och slipp stressen kring underhåll och hantering

Kostnadseffektiv vård

Det är lätt att lära sig använda SERVO-ventilatorer. De har få delar att rengöra och de är lätta att underhålla, vilket gör utbildningstiden och personalen effektivare.

Ansluten till din IT-miljö

SERVO ventilatorer ansluter till ett antal PDMS-system och patientmonitorer. En HL7-omvandlare gör att systemet överensstämmer med det tekniska ramverket IHE för hälso- och sjukvårdssystem.

Smart maskinparkshantering

Våra olika ventilatorer ser ut och beter sig på liknande sätt och delar utbytbara moduler. Det ökar bekvämligheten eftersom mer lungprotektiva ventilatorer kan arbeta sida sida vid sida med mer mobila ventilatorlösningar.

Skalbart serviceprogram

Vår fjärrservice hjälper dig att övervaka och komma åt information om dina maskiner från samtliga sjukhusdatorer. Ett sortiment av förbrukningsvaror och reservdelar gör att din SERVO-ventilator presterar som den ska.