You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Bolagsordning

GETINGE AB (publ)
org. nr 556408-5032

 

§ 1
Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Getinge AB (publ).

 

§ 2
Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

 

§ 3
Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

 

§4
Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

 

§ 5
Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtiomiljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000.).

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000), aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie C till ett antal av högst enmiljonfemhundratusen (1.500.000).

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C till en (1) röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

På begäran av en aktieägare skall aktie av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

 

§ 6
Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings-optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§ 7
Styrelse

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

 

§ 8
Revisorer

Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 

§ 9
Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

 

§ 10
Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut i fråga om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

 

§ 11
Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

§ 12
Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

 

§ 13
Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

____________________

 

Antagen på årsstämma den 26 juni 2020.