You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Nyheter

Getinge publicerar delårsrapport januari-september 2018

Göteborg den 18 oktober, 2018

Getinge publicerar delårsrapport januari-september 2018

”Vi visar fortsatt stark försäljning men mixeffekter påverkar vår bruttomarginal negativt”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge. ”Jag är inte nöjd med att vi, trots ökade volymer, bara har begränsad produktivitetseffekt i våra fabriker. Detta arbetar vi nu med i alla affärsområden, på samma sätt som vi adresserat rörelsekostnaderna, som nu minskar från kvartal till kvartal”

Getinges tillväxt fortsätter i högt tempo – nettoomsättningen ökade med närmare 15 % i kvartalet, varav nästan hälften utgörs av organisk tillväxt. Orderingången ökade med drygt 8 % varav knappt 1 % organiskt, vilket var väntat på grund av ett starkt tredje kvartal 2017.

Marknads- och produktmixeffekter, i form av stark tillväxt inom kapitalvaror och på tillväxtmarknader, fortsätter att påverka bruttomarginalen negativt. Som tidigare påpekat är dessa effekter förutsedda och naturliga i en tillväxtfas och de förväntas stödja framtida försäljning av förbrukningsvaror kopplade till användning av Getinges kapitalvaror. Dessutom påverkas bruttomarginalen negativt av att Getinge aktivt tagit ett antal större ordrar på tillväxtmarknader, med lägre marginal. Kassaflödet utvecklas positivt, som en följd av effektivare hantering av rörelsekapitalet.

Kvartalets rörelseresultat påverkas kraftigt negativt av en avsättning om 1,8 miljarder kronor, som är avsedd att täcka alla slags kostnader relaterat till skadeståndskrav kopplat till kirurgiska nätimplantat i Nordamerika, vilket kommunicerades den 14 oktober.

Den 18 oktober ingicks ett avtal om avyttring av verksamheten för kirurgiska nätimplantat. Verksamheten inom biokirurgi har varit ett relativt litet segment inom Getinges totala produktportfölj och den enda terapeutiska tillgången inom allmänkirurgi. Avyttringen är ett strategiskt beslut för att fokusera på vårt kärnområde för terapeutiska lösningar. Affären förväntas slutföras under fjärde kvartalet i år villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga fullföljdsvillkor.

Juli – September 2018 i korthet

  •  Orderingången ökade organiskt med 0,9 % och nettoomsättningen ökade organiskt med 7,2 %, främst tack vare fortsatt god utveckling inom kapitalvaror och på tillväxtmarknader.
  •  Justerad EBITA uppgick till 438 Mkr (544), där lönsamheten tyngs av lägre bruttomarginal på grund av produkt- och marknadsmix.
  •  Valutakurseffekter påverkade med +383 Mkr på nettoomsättningen och med +129 Mkr på bruttoresultatet och -24 Mkr på EBITA.
  •  Justerat resultat per aktie uppgick till 0,78 kr (1,20).
  •  En avsättning om 1,8 miljarder kronor görs för att täcka framtida kostnader relaterat till stämningar i Nordamerika kopplat till kirurgiska nätimplantat (mesh). Avsättningen rapporteras som en jämförelsestörande post på rörelseresultatet.
  •  Distributionsavtalet med TSO3 inom lågtemperatursterilisering avslutades, vilket medför en jämförelsestörande post om -126 Mkr i resultatet.
  •  Fritt kassaflöde uppgick till 801 Mkr (182).

Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 18 oktober 2018, kl 15.00-16.00 svensk tid. Se telefonnummer för att delta här.

Kontakt:

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0) 10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl 13.00 CET.

Files

Dela: