You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinges Kapitalmarknadsdag 2018

Göteborg den 21 november 2018

Getinges Kapitalmarknadsdag 2018

Idag under Getinges kapitalmarknadsdag kommer VD & koncernchef Mattias Perjos tillsammans med Getinges koncernledning att presentera strategi och relaterade affärsområdesplaner för att förbättra företagets resultat.

Getinges nettoförsäljning har ökat 6,2 % organiskt sedan början av 2018, vilket är ett resultat av de beslut och relaterade åtgärder som infördes 2017. Detta är ett naturligt första steg i en omställning på en växande marknad. Vidare adresseras nu produktiviteten för att förbättra marginaler och kassaflöden.

"Getinge presterar inte i nivå med våra konkurrenter gällande marginaler. En del beror på strukturella skillnader, men en betydande andel är relaterat till förbättringar vi kan genomföra på kort och meddellång sikt, och det är den delen vi tar tag i nu”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge.

De åtgärder som behövs för att tillvarata möjligheter skiljer sig mellan affärsområdena och kommer att presenteras av varje affärsområdeschef. Följande åtgärder gäller dock för alla affärsområden:

  • Förbättra innovations- och produktportföljhanteringen - för att säkerställa prissättningskraft och produktivitet i värdekedjan
  • Harmonisera processer för att tillvarata effektiviteten i värdekedjan
  • Förbättra fabriks- och logistikstrukturen - för att öka servicenivån och minska kostnaderna
  • Fortsatt implementering av globalt kvalitetsledningssystem och affärssystem (ERP) - för att säkerställa hög och jämn kvalitet samt ta tillvara på synergier

Ett exempel på en aktivitet inom affärsområdet Acute Care Therapies är flytt av produktion från Fairfield (USA) och Mahwah * (USA) till Wayne (USA) 2020-2021 samt stängning av fabriken i Cajamar (Brasilien) år 2019.

“Vi ser stora möjligheter till förbättrad lönsamhet och kassagenerering, vilket bidrar till solida finanser även med hänsyn till de utbetalningar som kan komma att ske för gjorda avsättningar. Vi har också bekräftade outnyttjade kreditfaciliteter på cirka 7 miljarder kronor, varav merparten löper på fem år. Detta innebär att vi har en god säkerhetsmarginal”, avslutar Mattias Perjos.

De finansiella mål som Getinge kommunicerade 2017 kommer att vara oförändrade framöver:

  • Genomsnittlig årlig organisk nettoomsättningstillväxt: 2-4%·        
  • Genomsnittlig tillväxt av vinst per aktie: > 10%·        
  • Getinges utdelningspolicy är att betala utdelning om 30-50% av nettoresultatet till aktieägarna

Förutom Mattias Perjos, kommer presentationer även att ges av Carsten Blecker, Chief Commercial Officer, Lars Sandström, CFO, Lena Hagman, EVP Quality & Regulatory, Jens Viebke, President Acute Care Therapies, Harald Castler, President Life Science and Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows. 

* Viss produktion kommer att kvarstå i Mahwah

Om Getinges kapitalmarknadsdag

Datum: 21 november, 2018
Tid: Presentationerna kommer att starta kl 12.00 och förväntas sluta runt kl. 16:00. Registrering är öppen från kl 11:00.
Adress: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5 i Göteborg
Talare: Mattias Perjos, VD & koncernchef, Lars Sandström, CFO, Carsten Blecker, Chief Commercial Officer, Jens Viebke, President, Business Area Acute Care Therapies, Harald Castler, President, Business Area Life Science, Stéphane Le Roy, President, Business Area Surgical Workflows samt Lena Hagman, EVP Quality & Regulatory 

Webcast: Följ Getinges kapitalmarknadsdag via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=sXPXXsRipIQ&feature=youtu.be

Presentation:
Ladda ner presentationerna här: https://www.getinge.com/se/om-oss/investerare/rapporter-presentationer/2018/  

Kontakt
Jeanette Hedén Carlsson, Executive Vice President Communications & Brand Management

Tel: +46 734 244 797
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl. 08:30 CET.

Files

Dela: