You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Beslut vid Getinges årsstämma den 20 april 2021

Pressmeddelande Göteborg den 20 april 2021

Beslut vid Getinges årsstämma den 20 april 2021

Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Getinge AB (publ)s årsstämma 2021 den 20 april 2021 genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt på stämman kunde endast ske genom att aktieägare deltog digitalt i årsstämman eller poströstade i förväg.

Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman om utdelning om 3 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till torsdagen den 22 april 2021. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 27 april 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos och Malin Persson till styrelseledamöter samt valdes Kristian Samuelsson  till ny styrelseledamot.. Kristian Samuelsson är Professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet samt överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kristian efterträder tidigare styrelseledamot Johan Stern som avböjt omval.

Till styrelseordförande omvaldes Johan Malmquist.

Det upplystes att Åke Larsson och Rickard Karlsson kvarstår som ordinarie styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna med Peter Jörmalm och Fredrik Brattborn som suppleanter.  

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 6 515 000 kronor, varav 1 475 000 kronor till ordföranden och 630 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och arvode

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvällja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020 dock att giltighetstiden för riktlinjerna ändrats till att vara i linje med vad som föreskrivs i tillämpliga regelverk innebärande att styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och inte som tidigare varje år. Riktlinjerna omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB (publ):s koncernledning.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Mattsson, Head of Investor relations
Telefon: +46 (0)73-4244692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 17:30 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files

Dela: