You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Extraordinary General Meeting December 2017

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 december 2017, kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 28 november 2017,
  • dels senast tisdagen den 28 november 2017, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 28 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om detta till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 0818 eller via denna länk. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och nedan denna text. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.