You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Beslut vid Getinges extra bolagsstämma

15 augusti, 2017 Göteborg, Sverige

Beslut vid Getinges extra bolagsstämma

Vid Getinge AB:s extra bolagsstämma den 15 augusti 2017 fattades följande beslut.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll innebärande att aktieägare av aktie av serie A på begäran kan omvandla sådan aktie till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras till styrelsen och bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till bolagets årsstämma 2018 fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 4 miljarder kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanette Hedén Carlsson                                
Kommunikationsdirektör                                   
Tel: +46 (0)10 335 1003                         
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com    

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Files

Dela: