Selecteer regio
Verzenden

Getinge streeft naar het blijven ondersteunen van de vooruitgang van klinisch en niet-klinisch onderzoek dat betrekking heeft op ziektes, aandoeningen en behandelingen die relevant zijn voor de missie van het bedrijf. Wij erkennen de belangrijke rol die onderzoek speelt in onze missie, zowel wat betreft de voordelen voor de patiëntenzorg als de vooruitgang van medische technologie, behandelingen en kennis.

Wij streven naar verantwoorde ondersteuning. Vanwege de beperkte middelen en wettelijke vereisten zal niet elk voorstel steun krijgen.

Wat kan ik verwachten?

 • Om in behandeling te kunnen worden genomen, moet de aanvraag volledig worden ingevuld met alle gevraagde gegevens.

  Een onvolledige aanvraag loopt vertraging op en kan worden afgewezen als de relevante informatie onvolledig is.

 • Beslissingen over financiering zijn uitsluitend ter beoordeling van Getinge en beslissingen zijn definitief. Elke aanvraag wordt ter afstemming met de budgetoverwegingen naar de relevante bedrijfsafdeling gestuurd voordat deze voor definitieve beoordeling wordt doorgestuurd naar het Getinge Research Committee.

 • Zodra de beslissing is genomen, worden de aanvragers geïnformeerd over de goedkeuringsstatus.

 • De vertegenwoordiger die contact met u opneemt, is mogelijk niet op de hoogte van de beslissingsfactoren die van invloed zijn op de uiteindelijke budgetbeslissing. Als ondersteuning wordt geweigerd op basis van de Getinge-richtlijnen, kan er contact worden opgenomen met de aanvrager om te bepalen of de aanvraag kan worden aangepast voordat de definitieve beslissing wordt genomen.

 • Als er een toelage voor studieonderzoek wordt toegekend, moet de aanvragende instelling een schriftelijke overeenkomst aangaan die door Getinge wordt verstrekt, zodat de middelen kunnen worden vrijgegeven door een bevoegde ondertekenaar van de aanvrager. De aanvrager moet bereid zijn alle verplichtingen van de sponsor op grond van de toepasselijke regelgeving en normen voor klinisch onderzoek op zich te nemen.

Wat moet ik doen als ik buiten dit proces een verzoek heb ingediend?

Getinge zal alle aanvragen die in het kader van de voorgaande procedure zijn ingediend, behandelen en contact met u opnemen over de status van de aangevraagde toelage. Als uw aanvraag niet is ingediend in het kader van de vorige procedure of deze procedure en u niets heeft gehoord sinds u deze heeft ingediend, dient u deze opnieuw in door het onderstaande formulier in te vullen. Waar nodig kan de klinische onderzoekscommissie aanvullende informatie opvragen zodat de onderzoekstoelage ​​in overeenstemming is met onze procedures.

Voor uw gemak kunt u hieronder zien welke documenten u moet uploaden bij het invullen van het formulier. Deze moeten worden aangeleverd ter beoordeling door de toetsingscommissie.

 • Ondertekend en gedateerd cv van de hoofdonderzoeker

 • Gedetailleerd activiteitenbudget (als er financiële steun wordt gevraagd)

 • Protocoloverzicht en, indien beschikbaar, protocolontwerp

Als er om financiële steun wordt gevraagd, is ter overweging een gedetailleerd budget vereist. Items die dit zou moeten omvatten:

 • Directe onderzoekskosten: opstartkosten, deelnemersgerelateerde kosten, onderzoekspersoneelgerelateerde kosten, diagnostische kosten, laboratoriumevaluaties en diensten die nodig zijn als onderdeel van het onderzoek en die niet als standaardzorg worden beschouwd, gegevensbeheer en statistische kosten. Hierbij dienen eventuele overheadkosten inbegrepen te zijn.

 • Indirecte onderzoekskosten: reviewkosten voor ethische/institutionele reviewcommissies, leverings-/apparatuurkosten die nodig zijn voor het onderzoek, publicatiekosten.

 • Let op: compensatie is niet toegestaan voor secundaire arbeidsvoorwaarden van onderzoekspersoneel, aanschaf van kapitaalgoederen die geen verband houden met het onderzoek of die inkomsten zouden genereren, algemene onderwijs- of trainingsactiviteiten, bouwfondsen voor nieuwe kantoren, gebouwen of fondsen om bestaande onderzoeksactiviteiten op te zetten of uit te breiden. Betaling van salarissen van medewerkers is niet toegestaan.

 • Zonder gedetailleerd budget kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Voor sommige diensten die op onze website worden aangeboden, is de verwerking van uw persoonsgegevens vereist. Getinge verwerkt de op onze website verzamelde persoonsgegevens met het doel het voorstel voor een klinische studie en de relevante ervaring van de onderzoeker/sponsor te evalueren. Als uw klinische studie ondersteuning krijgt van Getinge, worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor het aangaan van afspraken over en het opvolgen van de uitvoering van het onderzoek. Om dit te bereiken verzamelen wij uw naam en professionele contactgegevens, waaronder e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres van de organisatie/instelling en eventuele aanvullende informatie in uw CV.

In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld. Eventuele persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd dat de aanvraag wordt verwerkt en het onderzoek wordt uitgevoerd, indien van toepassing. Wanneer de bewaartermijn van de gegevens is verstreken, worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Lees het privacybeleid van Getinge.

Uw aanvraag voor onderzoek