Välj region
Bekräfta

1. Vi respekterar din integritet

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för Getinge. Syftet med detta integritetsmeddelande (denna ”Integritetspolicy”) är att informera dig om hur Getinge AB (”Getinge” eller ”vi/oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, www.getinge.com (”Webbplatsen”) och kontaktar oss via något av våra kontaktformulär eller applikationer. Getinge är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för Getinge. Getinge kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, inklusive men inte begränsat till EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”).

Om du har några frågor, vänligen kontakta Getinges dataskyddsombud på data.protection@getinge.com.


2. Kategorier av personuppgifter, ändamål med behandlingen och rättslig grund

Getinge måste basera all behandling av personuppgifter på en rättslig grund i relation till varje syfte med vår behandling. Detta avsnitt innehåller information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar och varför, vilka rättsliga grunder vi har identifierat och hur länge personuppgifterna lagras.

Det innebär att om du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via något av våra kontakt- eller ansökningsformulär på webbplatsen, antingen som privatperson, som representant för en av våra befintliga eller potentiella kunder eller leverantörer, eller i någon annan egenskap, så samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig enligt beskrivningen i tabellen nedan.

Vänligen se vår Cookie Notice för information om de specifika cookies vi använder och för vår behandling av dina personuppgifter i samband med detta.

Kategorier av personuppgifter Syfte Rättslig grund Lagringstid
Om du besöker vår webbplats behandlar vi din IP-adress (Internet Protocol), språket i din webbläsare, geografiska lokaliseringsdata, demografisk information, datum och tid, intresse för produkter och information som publiceras på vår webbplats och information om webbsidor, webblänkar och annan information på vår webbplats som du får tillgång till. Att kunna göra webbplatsen tillgänglig för dig och förbättra, utveckla och förbättra webbplatsens användbarhet. Vi baserar vår behandling på vårt berättigade intresse av att säkerställa att du får tillgång till en välfungerande webbplats som är uppdaterad, och för att ge dig och andra webbplatsbesökare enkel åtkomst till de funktioner och den information ni söker.

Mängden personuppgifter som behandlas är relativt begränsad och analyseras i allmänhet i aggregerad form. Information om demografi, geografisk plats, intressen och beteendeuppgifter är inte kopplat till någon specifik person och registrering av sådan information kan när som helst inaktiveras i webbläsarinställningarna. Behandlingsaktiviteterna bedöms inte påverka den personliga integriteten i någon större utsträckning och står i proportion till aktiviteternas syfte.

Baserat på dessa faktorer har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Dessa personuppgifter samlas in med hjälp av cookies och kan lagras under olika lång tid, eftersom varje cookie har en specifik lagringstid. Information om individuella lagringstider för specifika cookies finns i vårt meddelande om cookies
Kategorier av personuppgifter Syfte Rättslig grund Lagringstid
Om du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår webbplats, t.ex. för att kontakta vår försäljningsavdelning, lägga en serviceorder, beställa reservdelar, kontakta vår tekniska support, kontakta oss som en representant för media eller på annat sätt kontakta oss, så behandlar vi sådana personuppgifter som är obligatoriska att tillhandahålla för att kunna använda det relevanta kontaktformuläret. Sådan information kan omfatta ditt namn,
din e-postadress, din gatuadress och det företag du representerar. Vilken information som är obligatorisk att lämna beror på vilket formulär du använder.

Om du frivilligt lämnar ytterligare information, såsom ditt telefonnummer och eventuella uppgifter du lämnar i ditt personliga meddelande så behandlar vi även detta.

I kontaktformulären anges vilka fält som är obligatoriska för respektive kontaktformulär. Om du inte lämnar sådana obligatoriska personuppgifter till oss kommer du inte att kunna skicka ditt meddelande via vårt kontaktformulär online.

För att kunna administrera, följa upp och svara på eventuella meddelanden och frågor som du skickar till oss via våra kontaktformulär och vidta nödvändiga åtgärder i samband med sådana meddelanden och frågor. Vår behandling bygger på vårt berättigade intresse att administrera, följa upp och svara på meddelanden och frågor samt att vidta nödvändiga åtgärder i samband med din förfrågan.

Denna behandling initieras av kontakt med dig, och de personuppgifter som samlas in är begränsade till sådan information som är nödvändig för att vi ska kunna administrera, följa upp och svara på sådan kontakt och vid behov vidta åtgärder. Enligt vår uppfattning ligger vår behandling av sådana personuppgifter i viss utsträckning också i ditt intresse, eftersom dina personuppgifter används för att tillhandahålla de tjänster eller den information du har begärt.

Baserat på de faktorer som nämns ovan har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Den exakta bearbetningstiden kan variera beroende på vilken avdelning inom Getinge som tar emot ditt meddelande. Vilken avdelning som tar emot ditt meddelande beror på: (i) vilket kontaktformulär du har använt, och (ii) i vilket land du eller ditt företag är lokaliserade.

Dina personuppgifter lagras dock åtminstone under den tid som vår korrespondens och kontakt pågår, och under en begränsad period därefter, för att möjliggöra uppföljning av vår korrespondens och kontakt vid behov.

Kategorier av personuppgifter Syfte Rättslig grund Lagringstid
Om du prenumererar på kontinuerlig information om vårt arbete eller våra produkter behandlar vi ditt namn och din e-postadress. för att kunna ge dig information och uppdateringar om vår verksamhet och våra produkter på din begäran. Vår behandling grundar sig på vårt berättigade intresse av att förse dig med den information du har begärt. 

Denna behandling initieras av att du begärt tillgång till information och uppdateringar från oss, och de personuppgifter som samlas in är begränsade till sådan information som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla detta till dig. Enligt vår uppfattning ligger vår behandling av sådana personuppgifter i viss utsträckning också i ditt intresse, eftersom dina personuppgifter används för att tillhandahålla den information du har begärt.

Baserat på de faktorer som nämns ovan har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Dina personuppgifter lagras tills du inte längre vill få information från oss. När du har avslutat din prenumeration raderar vi dina personuppgifter så snart som möjligt. Statistik som anonymiserats kan lagras efter detta.

Du har möjlighet att avsluta din prenumeration i samband med varje utskick av information och kan även avregistrera dig genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan.

Kategorier av personuppgifter Syfte Rättslig grund Lagringstid
Om du fyller i forskningsformuläret för Getinge Support for Clinical Study Research behandlar vi ditt namn, din organisation/institution, ditt land och din stad, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Ovanstående information är obligatorisk för att du ska kunna skicka in din ansökan. Om du inte lämnar sådana obligatoriska personuppgifter till oss kan du inte skicka in din ansökan via vårt onlineformulär.

Om du frivilligt lämnar ytterligare information som är relevant för din ansökan, till exempel din gatuadress, din yrkestitel och eventuella uppgifter som du lämnar i fritextrutorna eller som finns i någon dokumentation som du laddar upp så behandlar vi även detta,

För att kunna administrera, följa upp och svara på din ansökan och vidta nödvändiga åtgärder i förhållande till den. vår behandling grundar sig på vårt berättigade intresse att förse dig med den information du har begärt och på att vi ska kunna granska din ansökan. 

Denna behandling initieras av din ansökan, och de personuppgifter som samlas in är begränsade till sådan information som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den begärda dokumentationen. Enligt vår uppfattning ligger vår behandling av sådana personuppgifter i viss utsträckning också i ditt intresse, eftersom dina personuppgifter används för att tillhandahålla den information du har begärt.

Baserat på de faktorer som nämns ovan har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Den exakta behandlingstiden kan variera beroende på typen av ansökan.

Dina personuppgifter inklusive korrespondens och kontakt med dig lagras dock åtminstone så länge vi utvärderar din ansökan, och under en period därefter, för att möjliggöra uppföljning av ansökan eller start av ett projekt.

Utöver ovanstående kommer Getinge vid behov att behandla personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande och/eller försvara rättsliga anspråk. I sådana fall kommer uppgifterna att sparas till dess att det rättsliga anspråket slutligen har avgjorts och därefter under preskriptionstiden. Denna behandling baseras på Getinges berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3. Varifrån samlas dina personuppgifter in?

Vi samlar endast in personuppgifterna direkt från dig eller från det företag du representerar enligt avsnitt 2 ovan.  

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt i den utsträckning som anges i avsnitt 2. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kanske vi inte kan ge dig tillgång till vår webbplats eller alla dess tjänster, eller förse dig med information som du begärt, och vi kommer inte att kunna svara på dina meddelanden och frågor.

4. Med vem delar Getinge dina personuppgifter? 

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och olaglig åtkomst och obehörigt röjande. Det antal personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer inom Getinge som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med de syften som anges ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan dela dina personuppgifter med Getinges dotterbolag vid behov för att uppnå de syften som beskrivs i avsnitt 2.

För att uppfylla ändamålen med behandlingen kan Getinge, vid behov, även dela dina personuppgifter med följande leverantörer och partners som utför tjänster för vår räkning eller på andra sätt samarbetar med oss, inklusive:

a) IT-leverantörer,
b) leverantörer av CRM-system,
c) leverantörer av marknadsföringstjänster och
d) leverantörer av tekniska tjänster.

Dina personuppgifter kan även delas med domstolar och andra myndigheter för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

5. Kommer Getinge att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES? 

Om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen kan Getinge överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, som kan ha en lägre skyddsnivå än inom EU/EES. Nedan följer en lista över var dina personuppgifter kan komma att överföras, syftet med detta, vårt berättigade intresse för sådana överföringar och de relevanta skyddsåtgärder vi använder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter.

Länder utanför EU/EES där Getinge-enheter är etablerade eller bedriver verksamhet.​

Land Syfte Rättslig grund Skyddsåtgärd
Länder utanför EU/EES där Getinge-enheter är etablerade eller bedriver verksamhet. För att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 2 ovan, inklusive att tillhandahålla assistans och stöd i samband med förfrågningar som skickas in via webbplatsen. Överföringarna baseras på vårt berättigade intresse. Standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, såvida inte landet i fråga har erhållit ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen, eller om omständigheterna för överföringen gör det lagligt som en engångsöverföring. Kontakta oss om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna.
USA Att lagra och behandla relevant information i Getinges och dess dotterbolags IT-system för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 2 Överföringarna baseras på vårt berättigade intresse. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna.
Övriga länder från fall till fall, med beaktande av den relevanta assistans- och stödsituationen och eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga att vidta. För att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 2 ovan, inklusive att tillhandahålla assistans och stöd i samband med förfrågningar som skickas in via webbplatsen. Överföringarna baseras på vårt berättigade intresse. Standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, såvida inte landet i fråga har erhållit ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen, eller om omständigheterna för överföringen gör det lagligt som en engångsöverföring.

6. Dina rättighet

Getinge är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Nedan hittar du en sammanfattning av de rättigheter som kan gälla. Du kan ställa frågor om hur dina personuppgifter behandlas och utöva dina rättigheter utan kostnad genom att använda formuläret för begäran från
registrerad.

Observera att Getinge i varje enskilt fall kommer att bedöma om en begäran om att utöva dina rättigheter är giltig. Nedanstående rättigheter är inte absoluta och undantag kan förekomma.

a) Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och vilka vi delar dina personuppgifter med osv. Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

b) Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättelse om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga och/eller att komplettera dina personuppgifter om de är ofullständiga.

c) Rätt till radering

Du har rätt att begära att Getinge raderar dina personuppgifter om något av följande gäller:

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
  • behandlingen bygger på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot sådan behandling;
  • du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse,
  • personuppgifterna har behandlats olagligt, eller
  • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Observera att radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan ge dig tillgång till vår webbplats eller alla dess tjänster, tillhandahålla information, årsredovisningar eller pressmeddelanden till dig, svara på dina meddelanden och frågor eller kontakta dig i din yrkesroll.

d) Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande gäller:

  • när du bestrider personuppgifternas korrekthet och har begärt rättelse;
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär istället att användningen av dem begränsas;
  • Getinge behöver inte längre personuppgifterna för syftet med behandlingen, men de krävs av dig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • om du har invänt mot behandlingen och invändningen väntar på verifiering.

Observera att radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan ge dig tillgång till vår webbplats eller alla dess tjänster, tillhandahålla information, årsredovisningar eller pressmeddelanden till dig, svara på dina meddelanden och frågor eller kontakta dig i din yrkesroll.

e) Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att extrahera dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

f) Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan till exempel när som helst invända mot behandlingen om den baseras på Getinges berättigade intresse eller om dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

g) Återkallande av samtycke

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt syfte kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Getinges dataskyddsombud på data.protection@getinge.com. Utöver ovanstående har du alltid rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten där du bor. Du hittar relevanta tillsynsmyndigheter här.

7. Ändringar

Om några ändringar görs gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av detta integritetsmeddelande på Getinges webbplats: www.getinge.com.