Välj region
Bekräfta

Modell för bolagsstyrning inom Getinge

Ansvaret för förvaltning och kontroll av Getinge-koncernen är fördelat mellan aktieägarna, styrelsen och dess kommittéer samt verkställande direktören enligt nedan.

Getinge AB är ett svenskt publikt aktiebolag som är börsnoterat på NASDAQ, Stockholm. Getinge-koncernens bolagsstyrning är baserad på Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt tillämpliga instruktioner, som finns tillgängliga på corporategovernanceboard.se, utöver vad som följer av svensk lag, regler och föreskrifter, tillämpliga EU-regler, god sed på aktiemarknaden och NASDAQ OMX Stockholm regelverk för emittenter.

Kort sagt syftar bolagsstyrningen till att säkerställa att ett bolag förvaltas på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt i enlighet med gällande lagar och förordningar. Koncernens bolagsstyrningsstruktur och dess interna regler utgör ramar för att uppnå affärsmål och strategier och syftar till att säkerställa en fortsatt stark utveckling av koncernens verksamhet och därmed att koncernens verksamhet uppfyller sina förpliktelser gentemot aktieägare, kunder, anställda, leverantörer, fordringsägare och samhälle.

God bolagsstyrning innebär en väl definierad uppgiftsfördelning, transparens gentemot aktieägarna och marknaden samt en effektiv styrning och kontroll över koncernens verksamhet för att säkerställa att den uppfyller uppställda mål, tillämplig lagstiftning samt andra regelverk och interna policyer. Sådan styrning skapar också förtroende för att bolaget upprätthålls hos befintliga och potentiella investerare och andra aktörer på de finansiella marknaderna.

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket aktieägare direkt eller indirekt styr ett bolag och är en del av företagssektorns självreglering. Koden är baserad på principen om att ”följa eller förklara”. Det innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från en specifik regel om det skulle anses leda till bättre bolagsstyrning. Företaget måste dock i så fall beskriva sin egen lösning och förklara varför. Getinge följer kodens regler och ger förklaringar i bolagsstyrningsrapporten i de fall Getinge har avvikit från någon av dessa regler.