Välj region
Bekräfta

Val av revisorer

Getinges revisorer utses för en ettårsperiod.

Valberedningen presenterar sitt förslag till val av revisorer inför årsstämman. Revisionsutskottet lämnar sin rekommendation avseende tillsättande av revisor till valberedningen.

Vid årsstämman 2023 utsågs Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2024. Auktoriserad revisor Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor.

Revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god redovisningssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn rapporterar slutsatserna från revisionen till revisionsutskottet och styrelsen.

Utöver ordinarie revisionsuppdrag bistår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB även Getinge med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Sådana tjänster tillhandahålls i enlighet med de riktlinjer som godkänts av revisionsutskottet för godkännande av tjänsternas art, omfattning samt ersättning. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation.  Uppgifter om revisorer återfinns i not 5 i årsredovisningen för 2022.