Välj region
Bekräfta
Johan Malmquist

Johan Malmquist

Styrelseledamot vald av årsstämman, styrelseordförande

Född 1961
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arjo AB (publ) och Trelleborg AB (publ). Styrelseledamot i Elekta AB (publ), Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: Koncernchef och VD för Getinge-koncernen 1997-2015, Affärsområdeschef inom Getinge-koncernen, VD för Getinge-koncernens franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electroluxkoncernen.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
100 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Carl Bennet

Carl Bennet

Styrelseledamot vald av årsstämman, vice ordförande i styrelsen

Född 1951
Civilekonom tekn.dr. h.c.

Uppdrag i Getinges styrelse: Vice styrelseordförande. Ordförande i valberedningen. Ledamot i ersättningsutskottet. Ledamot sedan 1989.

Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Carl Bennet AB. Styrelseordförande i Lifco AB (publ). Vice ordförande i Arjo AB (publ) och
Elanders AB (publ). Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB (publ).cernchef för Getinge 1989-1997.

Tidigare uppdrag: Tidigare VD & koncernchef för Getinge 1989–1997. Styrelseordförande i Getinge 1997–2019. Styrelseledamot i Holmen AB (publ)

Aktieinnehav (egna och närståendes): Innehar 18 217 200 A-aktier och 36 448 434 B-aktier genom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Johan Brygge

Johan Bygge

Styrelseledamot vald av årsstämman

Född 1956
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.

Övriga uppdrag:Styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ) och Guard Therepeutics AB (publ). Vice ordförande i Tredje AP-fonden. Styrelseledamot i Lantmännen Ek.För och CapMan OYJ.

Tidigare uppdrag:Styrelseordförande i PSM International Kina och Nobina AB
(publ), ordförande i EQT Asia Pacific, Venture Partner i Prorsum AG Venture
Fund, COO i EQT, styrelseledamot i Anticimex, I-Med Ltd, Praktikertjänst
AB och Baltic Deep Water Life, ekonomi- och finansdirektör för Investor AB, vice VD för Electrolux, ekonomi- och finansdirektör för Electrolux.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
15 700 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Barbro Friden

Barbro Fridén

Styrelseledamot vald av årsstämman

Född 1956
Legitimerad läkare, Med. dr.

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Konsult och rådgivare. Styrelseordförande i Bräcke Diakoni.
Styrelseledamot i bl.a. Apoteket AB, Sophiahemmet, WeMind AB och
Svenska Sjöräddningssällskapet.

Tidigare uppdrag: Tidigare ledande befattningar i sjukvården, bl.a. divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB (publ), Helsa AB, Life Clean AB, SciBase AB och European Sperm Bank A/S.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 
2 270 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Dan Frohm

Dan Frohm

Styrelseledamot vald av årsstämman

Född 1981
Civilingenjör, industriell ekonomi.

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och riskutskottet. Ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD för DF Advisory LLC. Styrelseordförande i Elanders AB
(publ). Styrelseledamot i Arjo AB (publ), Carl Bennet AB, Lifco AB (publ)
och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
149 510 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Cecilia Daun Wennborg

Cecilia Daun Wennborg

Styrelseledamot vald av årsstämman

Född 1963
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i etik- och hållbarhetsutskottet. Ledamot av revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Loomis AB (publ), Bravida Holding AB (publ), Oncopeptides AB (publ), Atvexa AB (publ), Hotell Diplomat AB, Stiftelsen Oxfam Sverige och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Tidigare uppdrag: Tidigare vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia, VD för
Skandia Link samt styrelseledamot i Atos Medical Holding AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Sophiahemmet och ICA Gruppen AB (publ).

Aktieinnehav (eget och närståendes):
8 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mattias Perjos

Mattias Perjos

Styrelseledamot vald av årsstämman

Född 1972
Civilingenjör, industriell ekonomi.

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Getinge. Styrelseledamot i EUROAPI S.A., Medlem i Internationella Handelskammarens (ICC) överstyrelse.

Tidigare uppdrag: VD för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och Coesia International. Dessförinnan innehade Mattias Perjos ett antal ledande internationella befattningar på FlexLink inklusive rollen som VD.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
80 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte i förhållande till bolaget och bolagets ledning

Kristian Samuelsson

Kristian Samuelsson

Styrelseledamot vald av årsstämman

Född 1977
Professor, Legitimerad läkare, Med. dr

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och riskutskottet. Ledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet samt överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tidigare uppdrag: Erfarenhet från hälso- och sjukvården med evidensbaserad medicinsk forskning och tvärvetenskaplig forskning inom områden som artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Äger inga aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Malin Persson

Malin Persson

Styrelseledamot vald av årsstämman

Född 1968
Civilingenjör, industriell ekonomi

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av etik- och hållbarhetsutskottet. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: VD och ägare Accuracy AB. Styrelseordförande i Universeum AB. Styrelseledamot i bl.a. Hexpol AB (publ), Peab AB (publ), Ricardo PLC, Beckers Group, OX2 AB (publ), Oddwork Sweden AB, Hydroscand Group AB och Stena Sessan AB

Tidigare uppdrag: Tidigare VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, styrelseordförande i AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen. Tidigare styrelseledamot för Hexatronic Group AB (publ), EVRY ASA, Mekonomen AB (publ) och Magnora AB

Aktieinnehav (eget och närståendes):
8 112 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ida Gustafsson

Ida Gustafsson

Suppleant, representant för Unionen

Född 1985
Högskoleingenjör i Kemiteknik, Manager Master Data Operations, IT. 

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant från 2022. Anställd i Getinge Business Support Services AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
45 B-aktier

Pontus Käll

Pontus Käll

Styrelsesuppleant, representant i Svenska metallindustriarbetareförbundet

Född 1991
Funktionstestare

Uppdrag i Getinges styrelse: ordinarie styrelseledamot sedan 2022. Anställd i Getinge Sterilization AB

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Äger inga aktier.

Åke Larsson

Åke Larsson

Ordinarie styrelseledamot, representant för Sveriges Ingenjörer

Född 1966
Civilingenjör, elektroteknik

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2014-2016, 2018-2020 och 2022. Ordinarie styrelseledamot 2016-2018 och 2020-2022 och från 2022. Anställd hos Maquet Critical Care AB

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Äger inga aktier.

Fredrik Brattborn

Fredrik Brattborn

Ordinarie styrelseledamot, representant för Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Född 1976
Verkstadstekniker, Tillverkning

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2020-2022. Ordinarie styrelseledamot från 2022. Anställd på Getinge Disinfection AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Äger inga aktier.

 

 

  

Styrelsens arbete

Styrelsen ut­värderar regelbundet Getinges ekono­miska ställning och säkerställer att Getinge är organiserat på ett sådant sätt att bokföring, förvaltning av likvida medel och före­tagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett tillfreds­ställande sätt.

Vidare ska styrelsen fortlöpande utvärdera VD & koncernchefens arbete och behandla denna fråga vid ett tillfälle under året då ingen från koncernledningen närvarar. Styrelsen ska vid ett av sina sammanträden under året träffa bolagets revisor utan närvaro av VD & koncernchef eller annan person från koncernledningen.

Av bolagsordningen följer att Getinges styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelse­ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen.

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning och av styrelsens arbetsordning. Riktlinjer för styrelsens arbete beskrivs i närmare detalj i styrelsens arbetsordning och årsplan. I styrelsens arbetsordning framgår hur många ordinarie styrelsemöten som ska hållas (sju ordinarie utöver konstituerande styrelsemöte), vilka punkter som ska behandlas vid respektive ordinarie möte, styrelse­ ordförandens arbetsuppgifter samt hur ansvaret ska fördelas mel­lan å ena sidan styrelsen och å andra sidan VD & koncernchefen. Vidare framgår vad VD & koncernchefen ska rapportera till styrelsen samt när och hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Arbetsordningen innefattar också bestämmelser för att förebygga jäv och intresse­konflikter för styrelseledamöter samt en process för hur eventuella transaktioner mellan Getinge och närstående ska hanteras. Styrelsens arbetsordning och årsplan ses över och antas varje år.