Välj region
Skicka in

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt genom hela värdekedjan. Genom att respektera våra kunder, medarbetare och vår planet i allt vi gör har vi en positiv inverkan på samhället, både idag och i framtiden.

Woman drawing on a whiteboard

Affärsetik

Getinge har skrivit under FN:s Global Compact-initiativ och stödjer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och ett antal policyer, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption.

Two men focused on work

Ett hållbart erbjudande

Genom att använda EcoDesign-principer för att designa produkter med särskild hänsyn till miljöpåverkan under hela deras livscykel minimerar vi användningen av material, ser till att våra produkter är återvinningsbara och hjälper våra kunder att minska sin förbrukning av energi, vatten och andra förbrukningsvaror.

Group of employees in the office in a good mood

Människa och samhälle

Vi på Getinge strävar efter att bidra positivt och varaktigt till de samhällen där vi är verksamma. Vårt samhällsmässiga arbete handlar om att uppnå hög standard vad beträffar hälsa, mänskliga rättigheter, diskriminering och etik. Alla medarbetare agerar som förebilder genom ett etiskt förhållningssätt och professionell integritet.

Boy holding a leaf and smiling

Miljö, samhälle och bolagsstyrning

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv, och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt över hela värdekedjan.

Man holding maquet volista

Hållbarhetsrapport 2021

På Getinge är vi fast beslutna att bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård och ett mer hållbart samhälle. Vårt arbete drivs av övertygelsen att ett ansvarsfullt
företag bidrar till ett ökat värde för såväl våra kunder som samhället i stort. 

Läs mer om vår ambition, våra mål och framsteg i hållbarhetsrapporten som en del av vår årsredovisning 2021. 

För fullständiga GRI-upplysningar, se ytterligare ESG-tillägg 2021.

 

En kvalitetskultur

Getinge arbetar kontinuerligt med att säkerställa ett kvalitetstänkande inom hela organisationen och förbättrar kontinuerligt sina produkter, tjänster och processer.

FN:s Global Compact-initiativ

Stöd för FN:s Global Compact-initiativ är en viktig del i våra hållbarhetsinsatser och vi strävar efter att integrera principerna om mänskliga rättigheter, arbete och miljö i vårt dagliga arbete.

FN:s hållbarhetsmål

FN:s Global Compact omfattar 17 mål för hållbar utveckling Getinge stödjer alla hållbarhetsmålen och har identifierat de mål som är mest relevanta för vår verksamhet.

EcoVadis

2019 började vi utvärdera våra hållbarhetsprestationer genom EcoVadis, det ledande systemet för utvärdering av leverantörers miljöaspekter, arbetsförhållanden, företagets sociala ansvar och underleverantörer.