Välj region
Bekräfta

Revisions- och riskutskottet

Revisions-­ och riskutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer. Genom sin verksamhet ska utskottet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisionsförordning och fortlöpande lämna rapporter till styrelsen avseende sitt arbete.  

Utskottets arbetsuppgifter omfattar bland annat att biträda val­beredningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och arvodering till revisor, övervaka revisorernas självständighet och granska effektiviteten av bolagets interna kontroll, riskhantering (inkl. finansiell riskhantering) och internrevisionen. Utskottet följer även Ethics & Compliance-­funktionens arbete. Revisions-­ och riskutskottet ska utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med gällande riktlinjer. Utskottet ska delta i planeringen av den externa revisionen och löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna. Vidare ska utskottet granska, övervaka och bereda koncernens finansiella rapportering.

Utskottet ska normalt hålla sex möten under ett kalenderår.

Utskottets ledamöter är Johan Bygge (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm och Kristian Samuelsson.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör ersättningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor för VD & koncern­chef samt övriga personer i koncernledningen. Utskottet bereder även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket styrelsen ska lägga fram för bolagsstämmans beslut.

Utskottet ska följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om och bereda styrelsens ersättningsrapport.

Ersättningsutskottet är beredande organ i frågor rörande successionsplanering, inklusive för VD & koncernchef, och talangutveckling. Styrelsen i sin helhet har dock fortsatt det yttersta ansvaret för frågorna.

Utskottets ledamöter är Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Barbro Fridén och Dan Frohm.

Etik- och hållbarhetsutskottet

Etik- och hållbarhetsutskottet ska genom sin verksamhet bereda strategiska frågor rörande bolagets arbete med miljöfrågor, sociala frågor och ansvarsfull bolagsstyrning, inklusive de områden som av Getinge definierats som nyckelområden för hållbar utveckling. Utskottet ska däribland bereda de hållbarhetsrelaterade frågor som styrelsen enligt Koden ska hantera. Utskottet följer Ethics & Compliance-funktionens arbete samt har det övergripande ansvaret att övervaka implementeringen av ett effektivt Ethics & Compliance-program. Därutöver följer utskottet Quality, Regulatory & Medical Affairs-funktionens arbete, samt har det övergripande ansvaret att övervaka implementeringen av kvalitetsorganisationen.

Ett annat område som fått särskilt fokus är arbete med koncernens hållbarhetsstrategi. Utskottet följer upp arbetet med hållbarhetsredovisningen och Sustainability-funktionens arbete.

Utskottets ledamöter är Cecilia Daun Wennborg (ordförande) och Malin Persson.