Välj region
Bekräfta

§ 1
Företagsnamn

Bolagets registrerade namn är Getinge AB (publ.).

 

§ 2
Bolagets säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

 

§ 3
Företagets mål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning och att bedriva all därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4
Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst sjuttiofem miljoner (75 000 000) kronor och högst trehundra miljoner (300 000 000) kronor.

 

§ 5
Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst hundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst sexhundra miljoner (600 000 000).

Aktier kan komma att emitteras i tre serier, benämnda A-, B- och C-aktier. A-aktier kan emitteras i ett antal som inte överstiger trehundra miljoner (300 000 000), B-aktier i ett antal som inte överstiger trehundra miljoner (300 000 000) och C-aktier i ett antal som inte överstiger en miljon femhundratusen (1 500 000).

Vid röstning på bolagsstämma ska A-aktier ha tio (10) röster per aktie och B- och C-aktier ska ha en (1) röst per aktie.

C-aktier berättigar inte till utdelning. Vid upplösning av bolaget ger C-aktier rätt till lika delar av bolagets tillgångar som aktier av serie A och B, dock inte till ett belopp som överstiger aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse får besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie C vara skyldiga att låta lösa in samtliga aktier av serie C till ett belopp motsvarande kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske skyndsamt.

På begäran av styrelsen ska en serie C-aktie, som innehas av bolaget självt, kunna omvandlas till en serie B-aktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas till Bolagsverket och verkställas när den registrerats i bolagsregistret och registrerats i den av EuroClear Sweden AB förda aktieboken.

På begäran av en aktieägare ska serie A-aktie (en eller flera) som tillhör den aktieägaren omvandlas till serie B-aktie. Begäran om omräkning, som ska vara skriftlig och ange antalet aktier som ska omsättas, ska ställas till styrelsen. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och verkställas vid registrering i bolagsregistret och registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 

§ 6
Preferensrätt vid ökning av aktiekapitalet

Vid Bolagets beslut om nyemission av aktier av serie A, serie B eller serie C genom kontantemission eller kvittningsemission äger ägare av aktier av serie A, serie B och serie C preferensrätt att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier som tidigare innehas av dem (primär preferensrätt). Aktier som inte tecknats på grundval av primär preferensrätt ska erbjudas att tecknas till samtliga aktieägare (dotterbolags preferensrätt). Om antalet aktier som erbjuds på detta sätt är otillräckligt för teckning, grundat på dotterbolagens preferensrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som redan innehas och tidigare ägts av dem, och i den mån detta inte är möjligt, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier enbart av serie A, serie B eller serie C äger samtliga aktieägare, oavsett om de äger aktier av serie A, serie B eller serie C, preferensrätt till teckning av nya aktier i förhållande till det antal aktier som tidigare innehafts.

Om bolaget beslutar att emittera teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, ska aktieägarna ha preferensrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som nytecknats på grund av teckningsoptionsrätten, eller ha preferensrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde för de aktier för vilka konvertiblerna kan bytas ut.

Ovanstående bestämmelser utgör inte något intrång i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission där aktieägarnas preferensrätt fråntas.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av varje serie emitteras i förhållande till antalet aktier i samma serie som redan innehas. Gamla aktier av en viss serie berättigar i sådana fall till nya aktier av samma serie. Ovanstående bestämmelse utgör inte något intrång i möjligheten att ge ut aktier av ny serie genom fondemission efter erforderlig ändring i bolagsordningen.

 

§ 7
Styrelsen

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt svensk rätt kan utses på annat sätt än genom bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter ska väljas av bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

§ 8
Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter. Som bolagets revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

 

§ 9
Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen görs tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som avser att delta förhandlingarna på bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte vara mer än fem arbetsdagar före stämman.

Representanter för aktieägare får delta vid årsstämman endast om aktieägaren har meddelat bolaget om antalet representanter, högst två stycken, i enlighet med vad som anges i föregående stycke.

 

§ 10
Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Halmstads kommun, Hallands län, Sverige. Styrelsens ordförande, eller annan av bolagets styrelse utsedd person i detta syfte, ska öppna bolagsstämman och vara ordförande i förfarandet till dess att en ordförande för stämman väljs.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av rösträttsförteckningen på stämman
Godkännande av dagordningen
Val av två justerare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och revisionsberättelsen för koncernredovisningen
Lösning avseende
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas av stämman
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
 

§ 11
Insamling av fullmakter och röstning via post

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen kan inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman.

 

§ 12
Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

 

§ 13
Avsättning för avstämningsdag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett CSD-register enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och finansiella instrument.

 

____________________

 

Antaget på årsstämman den 26 juni 2020.