Välj region
Bekräfta

Getinge har åtagit sig att fortsätta stödja utvecklingen av kliniska forskningstudier som rör sjukdomstillstånd, samt förutsättningar och behandlingar som är relevanta för företagets uppdrag. Vi inser den viktiga roll som kliniska forskningsstudier har för vårt uppdrag, både när det gäller fördelar för patientvården och framstegen inom medicinteknik, behandling och kunskap.
Vårt mål är att erbjuda ansvarsfullt stöd. På grund av begränsade resurser och regulatoriska krav kommer inte alla förslag att få stöd.

Vad bör jag förvänta mig?

 • Ansökan måste fyllas i med all begärd information för att kunna beaktas.

  En ofullständig ansökan kommer att fördröjas och kan nekas om den relevanta informationen är ofullständig.

 • Beslut om finansiering fattas av Getinge och kan inte överklagas. Varje ansökan kommer att skickas till relevant affärsområde som ser till behov och budget innan den skickas vidare till Getinges kliniska forskningskommitté för slutgiltig granskning.

 • När beslutet är fattat får sökanden information om godkännandestatus.

 • Representanten som kontaktar dig får inte ta del av de beslutsfaktorer som påverkar det slutgiltiga budgetbeslutet. Om stöd avslås utifrån Getinge riktlinjer kan sökanden kontaktas för att avgöra om ansökan kan anpassas innan det slutgiltiga beslutet fattas.

 • Om ett forskningsbidrag för en klinisk forskningsstudie beviljas måste den ansökande institutionen ingå ett skriftligt avtal som tillhandahålls av Getinge för att medel ska kunna frigöras av en behörig undertecknare av sökanden. Sökanden bör vara villig att ta på sig alla sponsorns skyldigheter enligt tillämpliga regler och standarder för klinisk forskning.

Vad händer om jag lämnar in en ansökan om en klinisk forskningstudie utanför denna process?

Getinge kommer att gå igenom alla ansökningar som lämnats in under den föregående processen och kontakta dig om status för ansökan om studiefinansiering. Om din ansökan inte har skickats in inom ramen för föregående process eller denna process och du inte har hört något sedan du lämnade in den, ber vi dig skicka in den igen genom att fylla i nedanstående formulär. I förekommande fall kan den kliniska forskningskommittén begära ytterligare information för att forskningsbidraget ska uppfylla våra rutiner. 

För att underlätta för dig, se nedan för de dokument som krävs när du fyller i formuläret. Dessa ska tillhandahållas för utvärdering av granskningskommittén.

 • Undertecknat och daterat ansvarig prövares CV

 • Detaljerad aktivitetsbudget (om ekonomiskt stöd begärs)

 • Protokollsammanfattning och om tillgängligt, protokollutkast

Vid begäran om ekonomiskt stöd krävs en detaljerad budget för övervägande. Följande bör ingå:

 • Direkta studiekostnader: startkostnader, deltagarrelaterade kostnader, studie-personalrelaterade kostnader, diagnoskostnader, laboratorieutvärderingar och tjänster som krävs som en del av studien och som inte anses vara standardvård, datahantering och statistikkostnader. Detta bör inkludera eventuella överliggande kostnader.

 • Indirekta studiekostnader: Revisionsarvoden för etik-/institutionella granskningsnämnder, leverans-/utrustningskostnader som krävs för studien, publiceringskostnader.

 • Obs! Ersättning är inte tillåten för förmåner för studiepersonal, inköp av kapitalutrustning som inte är relaterad till studien eller som skulle generera intäkter, allmän utbildningsverksamhet, byggnadsmedel för nya kontor, byggnader eller medel för att etablera eller utöka befintlig klinisk forskningsverksamhet. Ersättning för personalens löner är inte tillåten.

 • Utan en detaljerad budget kan begäran inte behandlas.

Behandling av dina personuppgifter -

Vissa av de tjänster som erbjuds på vår webbplats kräver behandling av dina personuppgifter. Getinge behandlar personuppgifter som samlats in på vår webbplats i syfte att utvärdera förslaget till en klinisk studie och den relevanta erfarenheten hos prövaren/sponsorn. Om din kliniska studie får stöd från Getinge kommer dina personuppgifter också att användas för att ingå avtal om och följa upp studiegenomförandet. För att uppnå detta samlar vi in ditt namn och dina professionella kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, telefonnummer, organisations-/institutionsnamn och adress samt ytterligare information som anges i ditt CV.

Som regel sparar vi inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål för vilka vi samlade in dem. Eventuella personuppgifter kommer att sparas under den tid som förslaget behandlas och studien genomförs, om tillämpligt. När datalagringsperioden har löpt ut raderas dina personuppgifter från våra system.

Läs Getinges integritetspolicy.

Din ansökan om klinisk forskningsstudie