Välj region
Bekräfta

Pressmeddelande Göteborg den 26 april 2023

Getinges delårsrapport januari – mars 2023: Ökad försäljning, stärkt resultat och säljgodkännande för iCast™ i USA

”Orderingång och nettoomsättning ökade organiskt med 2,9 % respektive 7,5 % i kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef. ”Den högre försäljningsvolymen, prishöjningar och positiva valutaeffekter bidrog till att både brutto- och rörelseresultatet stärktes, trots ett högre kostnadsläge för inköp av både insatsvaror och tjänster samt löner.”

Getinges ökade försäljning är en följd av hög efterfrågan på ventilatorer vid utbyggnaden av intensivvård i Kina, återhämtning inom hjärt-kärlingrepp samt stora leveranser inom Surgical Workflows för att möta behovet av produktivitetshöjande infrastruktur i sjukvården. Företagets utmaningar i försörjningskedjan minskade i kvartalet, och är nu främst koncentrerade till aortaballongpumpar och produkter för ECMO-terapi inom Acute Care Therapies, där beställningar till ett värde om drygt 400 Mkr väntar på leverans under andra halvåret i år.

”Det är glädjande att vi i kvartalet fick säljgodkännande i USA av FDA för stentsystemet iCast™ för behandling av patienter med kärlsjukdom i höftartären”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef. ”Vi räknar med att detta börjar bidra till ökad försäljning och stärkta marginaler för Acute Care Therapies från det fjärde kvartalet i år.”

I mars rapporterade Getinge om ett tillbakadragande av CE-märkning och kvalitetsrelaterade fältåtgärder avseende företagets aortaballongpump. CE-märkningen har även dragits tillbaka för förbrukningsvaror för ECMO-terapi, på grund av förpackningsbrister. I enlighet med EU:s regelverk har dock leveranser till befintliga kunder godkänts, med hänvisning till den nytta produkterna gör.

Det fria kassaflödet var bättre än under samma period föregående år rensat för en större utbetalning relaterat till det slutliga förlikningsavtalet kopplat till kirurgiska nätimplantat. Getinges finansiella position är fortsatt solid med en låg nettoskuld.

Januari – Mars 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 7,5 % organiskt och orderingången ökade med 2,9 % organiskt
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 734 Mkr (3 261) och bruttomarginalen uppgick till 52,3 % (52,7)
  • Justerad EBITA uppgick till 972 Mkr (839) och EBITA-marginalen uppgick till 13,6 % (13,6)
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,34 kr (2,11)
  • Fritt kassaflöde uppgick till -700 Mkr (420)

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 26 april kl. 10.00 – 11.00 svensk tid.

Registrera dig via denna länk för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk. En inspelning finns tillgänglig här i tre år.

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: 010 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023, kl.08:00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files