Välj region
Bekräfta

Pressmeddelande Göteborg den 22 april 2024

Getinges delårsrapport januari – mars 2024: Ökad omsättning, starkt kassaflöde och nya produkter som skapar mer kundnytta

”Nettoomsättningen ökade med 5,2 % i det första kvartalet, varav organisk nettoomsättning var oförändrad trots utmanande jämförelsetal,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. ”Det fria kassaflödet är starkt och vi har en solid finansiell position som möjliggör investeringar i lönsam tillväxt.”

Getinges orderingång som helhet ökade med 7,8 % i kvartalet, varav organisk tillväxt uppgick till 2,5 % tack vare positiv utveckling i samtliga affärsområden och regioner.

”Vi fortsätter att stärka kunderbjudandet. I kvartalet erhöll vi ett 510(k)-godkännande för Hemopro 3, en ny generation av vår världsledande teknologi för endoskopisk kärlexplantation. Därtill lanserades Servo TwinView, som medför att klinisk personal kan analysera data från ventilatorer utan att behöva gå in i den känsliga miljön på intensivvårdsavdelningen. I kvartalet lanserades även Aquadis Index, en diskdesinfektor med kapacitet för stora volymer, och vi stärkte vår redan attraktiva portfölj av system och bioreaktorer för avancerad läkemedelsutveckling och -produktion,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge.

Efter kvartalets utgång har Getinge även lämnat in ansökan om godkännande för CE-märkning av en ny förpackning för den av våra förbrukningsvaror inom ECMO-terapi (HLS-set) som bidrar med högst omsättning och som varit föremål för tillbakadragande av CE-certifikat.

”Vi räknar med att inom kort även lämna in ansökan för den produkt som bidrar med näst högst omsättning, det vill säga våra PLS-set. Min övertygelse är att vi därmed kommit betydligt närmare en slutlig lösning på dessa utmaningar,” förklarar Mattias Perjos.

Rörelsemarginalen i kvartelet minskade jämfört med föregående år på grund av fortsatta kostnader för förbättringsarbete kopplat till kvalitet inom affärsområdet Acute Care Therapies och högre kostnader för insatsvaror och medarbetare.

”Det fria kassaflödet är starkt och vi har en solid finansiell position som möjliggör investeringar i lönsam tillväxt. Jag ser fram emot kommande kvartal med fortsatt arbete för att skapa nytta för våra kunder i deras viktiga arbete med att leverera mer och bättre sjukvård till fler patienter,” säger Mattias Perjos.

Januari – Mars 2024 i korthet

  • Nettoomsättningen var oförändrad organiskt (0,0%) och orderingången ökade med 2,5 % organiskt
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 855 Mkr (3 734) och marginalen till 51,3 % (52,3)
  • Justerad EBITA uppgick till 842 Mkr (972) och marginalen till 11,2 % (13,6)
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,92 kr (2,34)
  • Fritt kassaflöde uppgick till 944 Mkr (-700)
  • Händelse efter kvartalets utgång: Lämnat in ansökan om godkännande för CE-märkning av ny förpackning för förbrukningsvara som används vid ECMO-terapi (HLS-set)

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Agneta Palmér, CFO, hålls den 22 april kl. 13.00 – 14.00 svensk tid.

Registrera dig via denna länk för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk. En inspelning finns tillgänglig här i tre år.

Kontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: 010 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2024, kl.12:00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har cirka 12 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files