Välj region
Bekräfta

Pressmeddelande Göteborg, den 22 april 2024

Beslut vid Getinges årsstämma den 22 april 2024

Getinge AB (publ):s årsstämma hölls den 22 april 2024 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman om utdelning om 4,40 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till onsdagen den 24 april 2024. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start måndagen den 29 april 2024.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson till styrelseledamöter.

Till styrelseordförande omvaldes Johan Malmquist.

Det upplystes att Åke Larsson och Fredrik Brattborn kvarstår som ordinarie styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna med Ida Gustafsson och Pontus Käll som suppleanter.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om maximalt 5 867 400 kronor, varav 1 649 400 kronor till ordföranden och 703 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisions- och riskutskottet ska utgå med 313 700 kronor till ordföranden och 153 600 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 156 800 kronor till ordföranden och 113 600 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i etik- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 156 800 kronor till ordföranden och 113 600 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och arvode

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2024 kl 17.00 CEST.

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har cirka 12 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i 135 länder.

Files