Välj region
Bekräfta

Endoskopisk kärltagning (EVH) ligger i framkant av den tekniska utvecklingen vad gäller förbättrad kärltagning vid CABG-kirurgi (kranskärlsoperationer). Vid EVH-förfarandet används ett mindre snitt än vid traditionell kärltagning för CABG-kirurgi. Det mindre snittet innebär minskad infektionsfrekvens, minskad smärta och mindre ärrbildning – vilket också leder till snabbare tillfrisknande, bättre kliniska resultat och förbättrad patientnöjdhet.

EVH, ett bra alternativ för många patienter

Oberoende av hur uttagningsproceduren utförs sitter andra blodkärl i benet eller underarmen kvar. Endoskopisk kärltagning (EVH) är standardvård i USA och utförs på de flesta sjukhus för hjärtkirurgi.

Ladda ned kliniska sammandrag för mer information om ämnena nedan

Minskat antal sårkomplikationer och infektioner

Resultat från flera studier visar att EVH signifikant minskar förekomsten av sårkomplikationer jämfört med öppen kärltagning (OVH) och överbryggande teknik.

Minskad postoperativ smärta

Tre separata studier har dokumenterat att patienter som genomgår EVH rapporterar mindre postoperativ bensmärta än patienter som genomgår OVH.

Snabbare mobilisering och minskad vårdtid

EVH förkortar snittiden för mobilisering och minskar vårdtiden på sjukhus, vilket visas i flera kliniska studier.

Färre återbesök och minskade kostnader

EVH-patienter upplever lägre frekvens av återbesök på sjukhus och färre primärvårdsbesök jämfört med patienter som genomgått traditionell kärltagning.

Leg with small incision wound

EVH är bättre än överbryggning

Överbryggningsmetoden – som ersätter ett långt snitt med en serie små snitt – har kliniskt visat sig vara underlägsen EVH ur många aspekter.

En serie separata studier visar att i jämförelse med överbryggning erbjuder EVH:

  • Mindre antal sårkomplikationer
  • Bättre endotel kvalitet
  • Minskad tid till mobilitet
  • Kortare vårdtid på sjukhus
  • Förbättrat kosmetiskt resultat
endoscopic radial artery harvesting (ERAH)

Utöka dina alternativ: endoskopisk radialartäruttagning (ERAH)

Det finns ett växande intresse för radialisartären som conduit vid kranskärlsoperationer, CABG, på grund av dess potential för förbättrad långsiktig patency och för dess goda conduitegenskaper.

Kliniska studier har visat att ERAH kan genomföras säkert med bara sällsynta, mindre komplikationer.

Equivalent conduit quality and early graft patency

Likvärdig conduitkvalitet och tidig graft patency

Hur kranskärlsoperationer, CABG, går påverkas av conduitens kvalitet, samt hur den hanteras under kärluttagningen och efterföljande preparering.

Bra conduitkvalitet erhålls genom god kärltagningsteknik som skyddar blodkärlet mot skador. Det bidrar till att säkerställa långsiktig patency och optimala behandlingsresultat.

Importance of the EVH procedural training in optimizing conduit quality

Vikten av att träna på EVH-förfarandet för att optimera conduitkvaliteten

I många delar av världen ses EVH som den metod man föredrar för uttagning av conduit till CABG-förfaranden. I USA utför 90 % av sjukhusen EVH.