Wybierz region
Wyślij

Firma Getinge zobowiązuje się do dalszego wspierania postępu badań klinicznych dotyczących stanów chorobowych, warunków i metod leczenia związanych z misją firmy. Zdajemy sobie sprawę z ważnej roli, jaką odgrywają badania kliniczne, zarówno jeśli chodzi o korzyści dla opieki nad pacjentami, jak i postępy w technologii medycznej, leczeniu i wiedzy.
Naszym celem jest zapewnienie odpowiedzialnego wsparcia. Ze względu na ograniczone zasoby i wymogi prawne nie każdy wniosek otrzyma wsparcie.

Czego powinienem się spodziewać?

 • Aby wniosek został rozpatrzony, musi zawierać wszystkie wymagane informacje.

  Niepełny wniosek zostanie opóźniony i może zostać odrzucony, jeśli wymagane informacje są niekompletne.

 • Decyzje dotyczące finansowania zależą wyłącznie od decyzji firmy Getinge i są ostateczne. Każdy wniosek zostanie przesłany do odpowiedniego obszaru biznesowego w celu dostosowania do założeń budżetowych przed przekazaniem go do Komitetu Badań Klinicznych firmy Getinge w celu dokonania ostatecznej oceny.

 • Wnioskodawcy zostaną poinformowani o statusie zatwierdzenia po podjęciu decyzji.

 • Kontaktujący się przedstawiciel może nie znać czynników decyzyjnych wpływających na ostateczną decyzję budżetową. Jeśli jednak wsparcie zostanie odrzucone ze względu na zgodność z przepisami, przed podjęciem ostatecznej decyzji można skontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia, czy kwestia zgodności z przepisami może zostać rozwiązana tak, aby spełniała kryteria wsparcia firmy Getinge.

 • W przypadku przyznania grantu na badania kliniczne instytucja wnioskująca będzie musiała zawrzeć pisemną umowę dostarczoną przez firmę Getinge w celu zwolnienia środków przez upoważnionego sygnatariusza wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien być gotowy do przyjęcia wszystkich zobowiązań sponsora określonych w obowiązujących przepisach i standardach dotyczących badań klinicznych.

Co się stanie, jeśli złożę wniosek o badanie kliniczne poza tym procesem?

Firma Getinge rozpatrzy wszelkie wnioski złożone w ramach poprzedniego procesu i skontaktuje się w sprawie statusu wnioskowanego grantu badawczego. Jeśli wniosek nie został złożony w ramach poprzedniego lub obecnego procesu i nie otrzymano informacji o jego złożeniu, prosimy o ponowne złożenie wniosku poprzez wypełnienie poniższego formularza. W razie potrzeby Komitet Badań Klinicznych może zażądać dodatkowych informacji, aby grant badawczy był zgodny z naszymi procedurami.

Dla ułatwienia poniżej znajdują się wymagane dokumenty, które należy przesłać podczas wypełniania formularza. Muszą one zostać dostarczone, aby mogły zostać ocenione przez Komisję Rewizyjną.

 • Podpisane i oznaczone datą CV głównego badacza

 • Szczegółowy budżet działania (jeżeli wnioskuje się o wsparcie finansowe)

 • Streszczenie protokołu i projekt protokołu, jeśli jest dostępny

W przypadku ubiegania się o wsparcie pieniężne, do rozpatrzenia wymagany jest szczegółowy budżet. Pozycje powinny zawierać:

 • Bezpośrednie koszty badania: koszty rozpoczęcia, koszty związane z uczestnikami, koszty związane z personelem badawczym, opłaty diagnostyczne, oceny laboratoryjne i usługi, które są wymagane jako część badania, a nie są uważane za standard opieki, zarządzanie danymi i wydatki statystyczne. Powinno to obejmować wszelkie koszty ogólne.

 • Pośrednie koszty badania: Opłaty za recenzje dla komisji etycznych/instytucjonalnych komisji rewizyjnych, koszty zaopatrzenia/sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia badania, koszty publikacji.

 • Uwaga: rekompensata nie jest dozwolona w przypadku świadczeń dodatkowych personelu badawczego, zakupu wyposażenia kapitałowego niezwiązanego z badaniem lub generującego przychody, ogólnych działań edukacyjnych lub szkoleniowych, funduszy budowlanych na nowe biura, budynki lub funduszy na ustanowienie lub rozszerzenie istniejących działań w zakresie badań klinicznych. Niedopuszczalne jest płacenie za wynagrodzenia personelu.

 • Bez szczegółowego budżetu wniosek nie może zostać rozpatrzony.

Przetwarzanie danych osobowych

Niektóre z usług oferowanych na naszej stronie internetowej wymagają przetwarzania danych osobowych. Firma Getinge przetwarza dane osobowe zgromadzone na naszej stronie internetowej w celu oceny propozycji badania klinicznego i odpowiedniego doświadczenia badacza-sponsora. Jeśli badanie kliniczne otrzyma wsparcie firmy Getinge, dane osobowe będą również wykorzystywane do zawierania umów i monitorowania przebiegu badania. W tym celu gromadzimy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres placówki/instytucji oraz dodatkowe informacje podane w CV.

Z reguły nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których je zebraliśmy. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania wniosku i prowadzenia badań, jeśli dotyczy. Po zakończeniu okresu przechowywania danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych systemów.

Dowiedz się więcej o oświadczeniu firmy Getinge o zgodności z GDPR.