Välj region
Bekräfta

Pressmeddelande Göteborg, den 15 mars, 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, (”Getinge”) kallas härmed till årsstämma som hålls måndagen den 22 april 2024 kl. 15:00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Inregistreringen till stämman börjar kl. 14:00. Enklare förtäring kommer att serveras efter stämman. Styrelsen i Getinge har beslutat att tillåta att aktieägare deltar i stämman även genom att poströsta i enlighet med föreskrifterna i Getinges bolagsordning på sätt som närmare beskrivs nedan. Mer utförlig information om poströstning finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2024/.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman fysiskt ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 12 april 2024,
  • dels senast tisdagen den 16 april 2024, helst före kl.16:00, anmäla sig

- per post till adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
- per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
- via bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2024/.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 12 april 2024,
  • dels senast tisdagen den 16 april 2024, helst före kl.16:00, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta fysiskt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 12 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 16 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar fysiskt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

För aktieägare som deltar fysiskt via ombud bör fullmakt i original skickas per post till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman.

För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret via post eller e-post om poströstning sker genom insändande av poströstningsformulär eller biläggas den digitala poströsten om poströstning sker via Euroclear Swedens portal.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2024/.  

Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare och tillhandahålla detta på samma sätt som fullmakten tillhandahålls.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske på två sätt (antingen enligt alternativ 1 eller 2 nedan):

1. genom att fylla i och sända in ett särskilt poströstningsformulär (för poströstning och samtidig anmälan). Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2024/

Poströstning med stöd av poströstningsformuläret kan ske genom att:

  • ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Getinge AB – poströstning” i ämnesraden). 

2. genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via länk som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2024/ samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret och om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret/den digitala poströsten i enlighet med vad som närmare framgår under rubriken ”Ombud m.m.” ovan.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Getinge via Euroclear Sweden tillhanda senast tisdagen den 16 april 2024. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets, revisions- och riskutskottets och etik- och hållbarhetsutskottets arbete och funktioner
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av 
(a) antalet styrelseledamöter och suppleanter
(b) antalet revisorer och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till 
(a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
(b) revisor(er)
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
(a) omval av Carl Bennet;
(b) omval av Johan Bygge;
(c) omval av Cecilia Daun Wennborg;
(d) omval av Dan Frohm;
(e) omval av Johan Malmquist;
(f) omval av Mattias Perjos;
(g) omval av Malin Persson;
(h) omval av Kristian Samuelsson; och
(i) omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
16. Val av revisor(er)
17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
18. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-16)

Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (Carl Bennet AB), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Dick Bergqvist (AMF Pension & Fonder) samt Marianne Nilsson (Swedbank Robur).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande (punkt 2): Styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Styrelsen (punkt 13 (a) samt 15 (a)-(i)): Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson. Barbro Fridén har avböjt omval. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval framgår av valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2024/.  

Styrelse- och utskottsarvode (punkt 14 (a)): Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 5 867 400 kronor (6 287 625 kronor), varav 1 649 400 kronor (1 578 375 kronor) till ordföranden och 703 000 kronor (672 750 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- och riskutskottet ska ersättning utgå med 313 700 kronor (300 150 kronor) till ordföranden och 153 600 kronor (146 970 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 156 800 kronor (150 075 kronor) till ordföranden och 113 600 kronor (108 675 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i etik- och hållbarhetsutskottet ska ersättning utgå med 156 800 kronor (150 075 kronor) till ordföranden och 113 600 kronor (108 675 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode (punkt 13 (b), 14 (b) samt 16): Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Till revisor ska, i enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Nyllinge att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

DISPOSITION SAMT AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 4,40 kronor per aktie. Styrelsen föreslår som avstämningsdag onsdagen den 24 april 2024. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 29 april 2024.

GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida i samband med publiceringen av bolagets årsredovisning onsdagen den 27 mars 2024. Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelning (punkt 11) och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2024/, senast måndagen den 1 april 2024. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

————————————

Göteborg i mars 2024

Styrelsen för Getinge AB (publ)
 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

För frågor relaterade till anmälan, fullmakt, röstning m.m., vänligen kontakta:

Maria Dahlqvist, Senior Legal Counsel, Head of Corporate Legal
Tel: +46(0)10 335 00 09
E-mail: maria.dahlqvist@getinge.com

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har ca 12 000 medarbetare runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files