Wybierz region
Wyślij

Terapia IABP pozostaje dominującym narzędziem mechanicznego wsparcia (MCS) oraz zaufaną i cenioną opcją pierwszego wyboru

Naukowe wyjaśnienie terapii IABP

Uzasadnienie i najlepsze praktyki IABP: Jakie są dane dla poszczególnych wskazań?

Wspólne stanowisko ekspertów SCAI w sprawie klasyfikacji wstrząsu kardiogennego​

Multidyscyplinarna grupa ekspertów powołana przez Society for Cardiovascular Angiography and Interventions została zebrana w celu opracowania proponowanego schematu klasyfikacji wstrząsu kardiogennego.

Wpływ pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej na śmiertelność w zależności od ciężkości wstrząsu kardiogennego

Zastosowanie terapii IABP było skorelowane ze znacznie niższą śmiertelnością wśród pacjentów z CS przebywających w szpitalu, bez różnic w tym działaniu na różnych stadiach wstrząsu SCAI

IABP we wstrząsie kardiogennym niezwiązanym z ACS

Rola kontrapulsacji wewnątrzaortalnej u pacjentów ze wstrząsem kardiogennym bez ostrego zespołu wieńcowego: Czy wczesne umieszczenie IABP może poprawić perfuzję narządów oraz obniżyć śmiertelność i MACE?

Wstrząs kardiogenny

CS jest złożonym zespołem klinicznym, który pozostaje główną przyczyną globalnej śmiertelności i zachorowalności. [Kapur – Safety Study]

Wczesne zastosowanie terapii kontrapulsacją wewnątrzaortalną wiąże się z korzyściami w zakresie przeżywalności, niezależnie od etiologii. [Gul]

Niewydolność serca

Ostra niewydolność serca jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu.

Wczesne wdrożenie terapii IABP może zapewnić korzyści hemodynamiczne w zakresie leczenia podstawowego w przypadku zaawansowanej zdekompensowanej niewydolności serca.​ [Den Uil]

Poznaj nasze produkty

Znajdź odpowiednie produkty i rozwiązania dla siebie