Välj region
Bekräfta

Global policy mot mutor och korruption

Getinge accepterar inte någon form av korruption eller att man utnyttjar sin makt för privat vinning. Det finns regler för hur vi får ge och ta emot gåvor, representation, sponsorskap och hur vi hanterar kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns även regler för tredje parter som till exempel distributörer, agenter och leverantörer. Här finns även regler om att göra sin röst hörd.

Global konkurrensrättspolicy

Konkurrens ska vara fri, rättvis, etisk och laglig. Vi påverkar inte inköpsbeslut eller ger upphov till intressekonflikter. Att respektera andras integritet och rykte – partners, distributörer, leverantörer och kunder – bidrar till andras respekt för oss.

People Policy

Vi på Getinge visar respekt för människorna i vår närhet och skyddar deras rättigheter. Alla medarbetare erbjuds lika möjligheter och har rätt till en säker och hälsosam arbetsplats. Alla behandlas med respekt, värdighet och vanlig hövlighet. Nolltolerans gäller för diskriminering, trakasserier och mobbning. Barnarbete, tvångsarbete och andra former av modernt slaveri accepteras vare sig hos Getinge eller någon av våra affärspartners.

Insiderpolicy

Getinge AB är noterat på Stockholmsbörsen, vilket innebär att företaget måste följa vissa regler om insiderhandel och marknadsmissbruk. Ett ännu striktare regelverk gäller för vissa personer på Getinge. Styrelsemedlemmar och Getinges ledningsgrupp måste känna till och följa dessa striktare regler.

Handelspolicy

De produkter som Getinge säljer världen runt omfattas av olika lagar, sanktioner och exportkontroller. Följer man inte dessa regelverk kan det utöver att skada Getinges anseende leda till avsevärda böter och straffavgifter. Det är viktigt att alla har tillgång till de instruktioner som måste åtlydas för att följa dessa lagar och nödvändig förståelse för dem.

Kommunikationspolicy

Det är viktigt att kommunicera med såväl medarbetare som allmänhet. Som börsnoterat företag ska Getinges kommunikation vara öppen och transparent, ta hänsyn till kraven på värdepappersmarknaden, vara tillförlitlig, etisk och överensstämma med företagets image. Medarbetarna måste vara medvetna om hur deras kommunikation kan påverka företaget som helhet.

IT-policy

Getinge är förpliktigat att skydda både människor och information samtidigt som man minskar de övergripande IT-riskerna genom konsekventa standarder. Vi beskriver tydligt vilket beteende vi förväntar oss från alla användare, systemadministratörer, ledning och IT-säkerhetspersonal.

Global dataskyddspolicy

Datasekretess och dataskydd är grundläggande mänskliga rättigheter. Getinge arbetar förebyggande för att åtgärda affärsmetoder som kan innebära kränkningar av dessa rättigheter eller brott mot relaterade lagar. Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att Getinge ansvarar för personuppgifter som tillhör medarbetare, kunder, patienter och partners.

Policy för mänskliga rättigheter

Getinge anser att mänskliga rättigheter är en högprioriterad fråga. Vår affärsverksamhet styrs av principerna om mångfald och integration, föreningsfrihet och att tillhandahålla en trygg och säker arbetsplats. Vi är fast beslutna att reducera och förhindra brott i företaget, verksamheten, leveranskedjan och samhället.

Hållbarhetspolicy

Getinge säkerställer att det material vi använder har inköpts på ett etiskt sätt och är miljövänligt. Vi strävar alltid efter att minimera den negativa inverkan vi kan ha på världen genom att minska vår energianvändning och våra koldioxidutsläpp. Om det inte är möjligt att reducera våra avfallsmängder hanterar vi avfallet på ett ansvarsfullt sätt.

Global inköpspolicy

Getinge har rutiner och arbetsgrupper för att få bästa möjliga värde från sina leverantörer på ett sätt som banar väg för den typ av rättvis, öppen och ansvarsfull konkurrens vi eftersträvar.

Global policy för immateriella tillgångar

Getinge skyddar sina viktigaste innovationer, uppfinningar, tekniker och verk, både juridiskt och moraliskt. Detta innebär att vi följer lagkraven samtidigt som vi respekterar andras immateriella rättigheter.

Finansiell policy*

Vi på Getinge har som mål att säkerställa att den finansiella verksamheten understödjer Getinges övergripande strategi och att koncernen tillämpar högkvalitativa procedurer för internkontroll.

* Inte ett publikt dokument.

Policy för bolagsstyrning*

Getinge har tydliga principer och rutiner som, utöver gällande lokal lagstiftning, styrelserna för alla Getinges juridiska enheter måste följa. Syftet är inte bara att etablera korrekt styrning, effektiv ledning och kontroll, utan även att klargöra vad beslutsfattande, ansvar och roller innebär för styrelsen, VD och andra tjänstemän vid de olika Getinge-enheterna.

* Inte ett publikt dokument.

Kvalitetspolicy

Getinge har för avsikt att främja en kvalitetskultur inom företaget där alla bidrar till att uppnå bästa möjliga resultat. Det innebär att följa regionala, nationella och internationella föreskrifter för produkt- och ledningssystem. Alla Getinges medarbetare förväntas ta sin del av ansvaret genom att se till att allt vi gör är av bästa kvalitet.

Miljöpolicy

Vårt miljömål är att bidra till ett hållbart samhälle. Vi förbinder oss att optimera vårt utnyttjande av energi och naturresurser, minimera våra utsläpp och minska miljöpåverkan från vår avfallshantering. Alla medarbetare förväntas följa alla lagar och förordningar inom miljöområdet och att ta hänsyn till miljön i allt de gör.