Välj region
Bekräfta

Hur kan man påskynda den aseptiska vätskeöverflyttningen och samtidigt bibehålla steriliteten?

Ämne
Farmaceutisk produktion
Aseptic Liquid Transfer using a DPTE® Alpha Port and a DPTE-BetaBag®
Ämne
Farmaceutisk produktion
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Hur kan man påskynda den aseptiska vätskeöverflyttningen och samtidigt bibehålla steriliteten?

DPTE-BetaBag® för engångsbruk spelar en allt viktigare roll för uppskalning och snabb tillverkning inom olika verksamheter eftersom den utgör en aseptisk, steril och säker lösning för vätskeöverflyttning. Särskilt i slutliga filtrerings- och fyllningsprocesser är det av största vikt att steriliteten bibehålls genom hela processen.

DPTE®-systemet består av en alfadel och en betadel som integreras med varandra och som är utrustade med en lucka, ett lås och en tätningsfunktion. DPTE® utgör den ursprungliga Rapid Transfer Port (RTP) som ansluts till DPTE-BetaBag®, vilket möjliggör aseptisk överflyttning av komponenter till påfyllningssviten. DPTE-BetaBag® tillverkas under extremt rena förhållanden och kan levereras försteriliserad och fylld med slangar eller komponenter från Getinges partners, som en enkel lösning för läkemedels- och biotillverkare.

Hantera komplexiteten

Vid en så pass komplicerad process som aseptisk fyllning för tillverkning av sterila läkemedel kan många utmaningar uppstå. Kvalitetssäkring genom mikrobiell kontroll samt partikel- och pyrogenkontaminationskontroll, är avgörande för att både läkemedels- och patientsäkerhet ska kunna säkerställas.

”En av de största utmaningarna med implementering av engångsprodukter i slutfyllningen är risken för läckage som kan leda till att steriliteten går förlorad”, säger Catherine Bianchi, Marketing Group Leader, Bioprocess Solutions på Saint-Gobain. ”I de sista stegen i bioprocessen är varje droppe värdefull. Eventuell kontamination i fyllningssystemet eller läckage gör att de tillgängliga doserna minskar. Det kan också utgöra en risk för operatörens säkerhet, särskilt vid högpotenta API- eller antikropps-läkemedelskonjugat. Vårt jobb är att skydda alla faser av slutfyllningsprocessen, både på insidan och utsidan."

För att föra in produkter i en fyllningslinje utan användning av en överföringsport skulle en steriliserings- eller dekontaminationstunnel krävas – en tidskrävande process som kräver ytterligare validering. Särskilt vid vätskeöverföringsprocessen är rengöring, sterilisering och underhåll av traditionella behållare i rostfritt stål besvärligt.

Komma ut på marknaden snabbare

DPTE-BetaBag® möjliggör en mycket snabbare produktionsprocessen med begränsad risk för korskontamination. DPTE-BetaBag® är integrerad i en enhet för engångsbruk som är utformad för tillämpningar för isolatorvätskeöverflyttning och levereras som en steril enhet. Denna SU-enhetsintegrering ger större flexibilitet och gör det enklare att växla mellan batcher.

Kontraktstillverkningsorganisationer (CMO:er) som stöder flera företag måste snabbt ställa om produktionen från ett läkemedel till ett annat. Engångsprodukter erbjuder många fördelar vad gäller snabbare byten eftersom de minimerar behovet av omfattande dekontamination och rengöring mellan tillverkning av olika produkter.

”Allt handlar om snabbhet ut till marknaden.” – Chuck Raye, Mobius® Final Fill Product Manager på Merck. ”Tidigare hade fyllmaskiner helt av rostfritt stål flera användningsområden, och fyllningsmaskinens leverantör ägde hela processen, som till exempel vätskebanan. Tack vare engångsprodukter kan maskintillverkare nu anpassa designen så att flera produkter eller flera fyllningsformat – t.ex. flaskor, sprutor och patroner – ryms i en och samma fyllningsmaskin. Enheter för engångsbruk möjliggör snabbare överflyttning, minskar risken för korskontamination, eliminerar rengörings- och steriliseringsstegen samt minskar inställningstiden.”

En av Mercks fyllnings-och-färdigställningskunder kunde minska sin totala bearbetningstid, från installation och rengöring till fyllning-och-färdigställning, från 36 till 12 timmar. Kunden minskade även sitt koldioxidavtryck och ökade sin kapacitet med 40 %. [1]

Merck Mobius Final Fill Display

Merck SU fyllningsenhet med DPTE-BetaBag®

Säkerhet i första hand

Eftersom processteget är kritiskt måste påfyllning ske i en extremt ren och kontrollerad miljö. För att genomföra denna kontroll tillverkar Getinge DPTE-BetaBag® i ISO 5- eller ISO 7-renrum och validerar den sedan på nytt vid sin partners produktionsanläggning. ”Getinge förser oss med DPTE-BetaBag® som vi sedan modifierar genom att svetsa på portar för vätskeslangar så att vi kan montera slangledningarna och skapa en steril flödesväg från utsidan till insidan av DPTE-BetaBag®”, förklarar Chuck. DPTE-BetaBag® och tillhörande komponenter genomgår sedan slutlig bearbetning via Mercks tillverknings- och sterilitetsprocesser – resultatet är en steril enhet för engångsbruk som är klar att integreras i en isolatorfyllningsmaskin.

DPTE-BetaBag® hjälper oss att på ett säkert sätt överflytta våra fyllningskomponenter för engångsbruk från isolatorns utsida till insidan, utan risk för kontamination av fyllningsnålarna eller slangarna.

”DPTE®-tekniken är nyckeln till framgång”, säger Catherine Bianchi, Marketing Group Leader Bioprocess Solutions på Saint-Gobain.

”Det är den viktigaste komponenten som gör att vi kan ta med vår enhet in i slutfyllningsprocessen och in i isolatorn. Den här tekniken gör det möjligt för operatörer att arbeta säkert samtidigt som produkten skyddas, vilket i sin tur skyddar patienterna”, tillägger Catherine.

Saint-Gobain Final Fill Display

Enhet för slutfyllning, Saint-Gobain Life Sciences

En växande marknad

Under de senaste åren har marknaden för vätskeöverflyttningsprodukter för engångsbruk vuxit med cirka 25 % per år, huvudsakligen på grund av den ökade produktionen av biologiska läkemedel. Trenden med engångsartiklar förväntas fortsätta och Chuck menar att detta är en möjlighet för ökat samarbete och ökad innovation vad gäller utformning av enheter. ”Vissa kunder och leverantörer tittar på hur de kan standardisera design och procedurer för engångsartiklar för att lättare implementera denna trend. Jag tror att detta kommer att vara en utmaning, men något som branschen måste driva på för att kunna tillgodose den växande efterfrågan.”

Användningen av engångsartiklar ökar tack vare de många kvalitets- och processfördelarna. Det möjliggör större flexibilitet samtidigt som kapitalinvesteringen, arbetskostnaderna och vatten- och energiförbrukning minskar.

Engångsprodukter lämpar sig även väl för anläggningar för flera produkter som arbetar med mindre batchstorlekar, en trend som sammanfaller med nya behandlingar som särläkemedel och genterapier för mindre patientpopulationer.

Samarbeten som driver innovation

Hållbara samarbeten mellan Getinge – skaparna av DPTE-BetaBag® – och leverantörerna av de färdiga, förfyllda lösningarna är en viktig del av denna framgångshistoria. Anneke Evers, Senior Director Sales and Market Support for DPTE® Sterile Transfer på Getinge, värdesätter de olika typerna av expertis som varje part tillför. ”För mig är det fantastiskt att vi är specialister på DPTE-BetaBag® och att vi kan kombinera vår kunskap om aseptisk överflyttning med den specifika expertis som våra vätskeöverflyttningspartners besitter, detta leder till mycket innovativa resultat.”

Vi letade efter en partner med en stark branschnärvaro som använde beprövade tekniker, och Getinge har varit branschledande inom tillämpningar för isolatoröverflyttning i flera årtionden.

Catherine håller med: ”Tillförlitlighet, produktkvalitet, snabb teknisk support och kunskap om marknaden för slutfyllning är det vi vill ha. Och Getinge är ett företag med en lång historia av och ett rykte om hög kvalitet.”

För att upprätthålla de goda relationerna och föra branschen framåt har Getinge regelbundet kontakt med partners för att ta reda på mer om både problempunkter och trender. ”Vi besöker varandras anläggningar för att få en uppfattning av kapacitet och nya innovationer, och vi har även verksamhetsgenomgångar för att analysera trender och samarbeta så att vi kan möta framtida behov”, säger Chuck. ”För att engångsproduktverksamheten ska bli framgångsrik på sikt är det av yttersta vikt att ha en leverantör och partner som kan uppfylla behoven.”

Anneke är också spänd på att se hur framtiden för DPTE-BetaBag® kommer att se ut och tillägger att en ny produktionsanläggning kommer att öppnas senare i år i USA. ”Det gör att vi kan minska transport- och tullkostnaderna på den nordamerikanska marknaden, men även vårt miljöavtryck”, säger hon. ”Vi måste tillsammans bygga en mer hållbar framtid, och det är därför som Getinge även innoverar inom produkthållbarhet och avfallshantering.”

Getinge strävar efter att samarbeta med partners för att innovera och säkerställa en flexibel, optimerad och kostnadseffektiv produktion med högsta möjliga process- och patientsäkerhet.

Relaterade artiklar

  1. 1. Monge M, Sinclair A. End-to-End Deployment of Single-Use Technology in Aseptic Filling of Vaccines at GSK. BioPharm International. 2010;23(2):20-24.