Välj region
Bekräfta

Varje patient innebär särskilda utmaningar. Oavsett om det handlar om ett för tidigt fött barn som väger 300 g, en vuxen person eller någon som lider av akut andningssvikt eller kronisk lungsjukdom, så kommer behoven och komplexiteten att variera. Därför satsar vi på att utveckla anpassade ventilationslösningar som hjälper till att skydda lungorna och andra organ, påskynda urträningen och stödja bättre resultat.

Personalized lung protection - tools to individualize the treatment

Anpassat lungskydd – verktyg för att skräddarsy behandlingen

För att anpassa interaktionen mellan patient och ventilator och förhindra ventilator inducerad lungskada erbjuder vi kraftfulla verktyg för individanpassat lungprotektion. Här ingår verktyg som Servo Compass, Transpulmonell tryckövervakning, Open lung-verktyg, Automatisk lungrekrytering med mera. De är alla utformade för att hjälpa dig att följa sjukhusets rutiner.

Personalized weaning – tools to ease the transition to spontaneous breathing

Anpassad urträning – verktyg som underlättar för dina patienter att vänja sig av med andningsstöd

Att stabilisera patienten, minska sederingen och avvänja patienten från ventilatorn kan kräva funktioner för anpassad urträning. Våra Servo-ventilatorer erbjuder ett antal verktyg som kan hjälpa läkare och patienter i urträningsprocessen. Som vårt NAVA-ventilationsläge, icke-invasiv NIV NAVA och syrgasbehandling med högt flöde.

Getinge Servo ventilators

Hitta en lösning för anpassad ventilation som passar dina behov

Med vårt Servo-sortiment kan du välja exakt rätt typ av Servo-ventilator för din specifika patient, avdelning och sjukhusets krav. Flexibel och lätt att använda: du kan sedan anpassa behandlingen ytterligare med verktyg som hjälper dig att minska komplikationer och träna ur patienten tidigare under invasiv och icke-invasiv ventilation – från intensivvård till intermediär vård och för alla patientkategorier.

Clinician in nicu ward adjusting Servo 900 ventilator beside neonate in incubator

Historien om Servo-ventilatorn

Det här är en berättelse om en revolution. En som skulle förändra vår uppfattning om intensivvårdsventilation för alltid. Ett vetenskapligt under som fångade den medicinska världen för mer än femtio år sedan, och som banade väg för vår förståelse av individpassad ventilation så som vi känner till den idag. Vi kallade det Servo-ventilatorn. Världens första flödesstyrda ventilator med ett snabbt servokontrollsystem.

Därför kommer du att älskar att arbeta med en servo ventilator.

Öka patientsäkerheten

Att arbeta med en Servo-ventilator har visat sig kunna minska den upplevda arbetsbördan och begränsa antal handhavandefel [1].

Ge optimalt stöd

Avvänj patienter tidigare från mekanisk ventilation med färre komplikationer och mindre sedering.[2] [3] [4]

Anpassa efter dina behov

Tillhandahåll lungprotektiv ventilation för varje situation och för alla patienter, från nyfödda till vuxna.

Säkra din investering

Tillförlitliga prestanda, lätt underhåll och enkel anslutning till sjukhusets system.

Öka patientsäkerheten

choosing an easy-to-use mechanical ventilator has a positive impact on patient safety and staff workload

Ökad patientsäkerhet och lägre arbetsbörda för personalen

En nyligen publicerad studie i Critical Care visade att en lättanvänd ventilator kan påverka patientsäkerheten och personalens arbetsbelastning positivt.[1]

”Det är som att ha manualen i maskinen.”

Vår användarvänliga vägledning finns tillgänglig i Servo-u/n/air ventilatorer. Den har informativ textvägledning på skärmen om ventilationsmoder och inställningar, bilder som visar hur inställningar påverkar ventilationen, åtgärdsrekommendationer vid larm, en säkerhetsskala och mycket mer. Se hur det fungerar i filmen. 

Ge optimalt stöd

Studier visar att ett flertal IVA-patienter har svårt att andas i ventilatorn. Dessa patienter står inför flera ventilationsutmaningar [5] och förbrukar en oproportionerligt stor andel resurser.[6] Bläddra nedåt för att läsa om hur vi kan hjälpa dig att möta dessa utmaningar.

Patient and nurse with Servo-u ventilator

Utmaning: undvik intubation av patienter med andningssvikt

non-invasivt andningsstöd kan minska behovet av intubation samt minska komplikationer som ventilatorassocierad pneumoni (VAP),[7] översedering,[8] delirium[9] och IVA-förvärvad svaghet.[10] non-invasivt stöd gör det möjligt för patienterna att förbli aktiva, en strategi som nu har införts på många intensivvårdsavdelningar. Servo-u erbjuder flera alternativ för att stödja dina patienter med non-invasiva behandlingar.

 

Utmaning: förhindra respiratorinducerad lungskada (VILI) vid kontrollerad ventilation

Ibland är det nödvändigt att ta full kontroll över en patients andning, trots risken för barotrauma, volutrauma och atelektastrauma. Men förekomsten av dessa skador kan minskas.[11] Servo Compass är ett verktyg som hjälper dig att lättare se förändringar i drivtryck och tidalvolym per kg förväntad kroppsvikt; parametrar som är starkt förknippade med överlevnad.[12] [13] Lär dig mer om Servo Compass i videon.

 

Utmaning: Förhindra respiratorinducerad lungskada (VILI) vid assisterad ventilation

Studier har visat att Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) främjar lungprotektiv spontanandning med förbättrad synkroni mellan patient och ventilator och gasutbyte.[14] [15] Vid NAVA-ventilation begränsar andningscentrum, tillsammans med reflexer i lungor och övre luftvägar, omedelbart tidalvolymer när lungorna blir överdistenderade. Detta ger patienten möjlighet att välja sina egna tidalvolymer och andningsmönster, vilket kan begränsa VILI.[16] [17]

 

Utmaning: undvik en försvagad diafragma (VIDD)

Diafragmans tjocklek kan minska med 21 % efter endast 48 timmar i mekanisk ventilation.[18] Att identifiera om diafragman är aktiv eller inte kan vara besvärligt,[19] men det behöver det inte vara. Med hjälp av Edi-signalen kan du se patientens diafragmaaktivitet. Du kan också låta Edi driva ventilationen med NAVA, vilket aktiverar diafragman och reducerar tiden patienten är över- eller underassisterad.[20] [21] Se filmen för att lära dig mer om Edi.

 

Utmaning: undvik asynkroni mellan patient och ventilator

Patienter med hög grad av asynkroni har sämre utfall och längre varaktighet i ventilatorn.[22] [23] [24] [25] Asynkroni mellan patient och ventilator står också för 42 % av all sedering på IVA.[26] Genom att övervaka diafragmans aktivitet med Edi blir det lättare att upptäcka asynkroni och anpassa ventilationsinställningarna efter patientens behov.[27] Se i videon hur Edi fungerar. 

Two nurses standing next to a patient under servo-u

Utmaning: förhindra en fördröjd avvänjning

Forskning visar att en försvagad diafragma orsakar svårigheter vid urträning för upp till 29 % av de ventilerade patienterna. Tiden för mekanisk ventilation förlängs med upp till 16 dagar.[18] Men tack vare NAVA-ventilation blir situationen mer bekväm för patienterna, med mindre sedering och en aktiv diafragma, vilket kan bidra till en tidig urträning.[2] [3] [4] Dessutom kan övervakning av diafragmaaktivitet (Edi) hjälpa dig att bedöma när urträning kan startas och att kunna övervaka andningsarbetet under återhämtningen, även när det inte finns något ventilationsstöd.[27]

Anpassa ventilationen till varje situation

Doctor with Servo-air ventilator

Frihet från sjukhusinfrastrukturen

Turbindriven ventilation gör högkvalitativ ventilation mer tillgänglig över hela sjukhuset, från IVA till intermediär vård. Servo-air är kompatibel med invasive samt non-invasive ventilation.

MR Conditional Ventilator SERVO-u MR

MR-villkorlig ventilation

Servo-u MR hjälper dig att ventilera alla patientkategorier under MR-undersökning,från invasiv ventilation till högflödesbehandling. Den vägleder dig också till en säker position i MR-rummet och låser automatiskt alla hjul så fort du släpper handtaget.

Nurse with Servo-i HBO

I tryckkammaren

Servo-i HBO ger ventilation av IVA-kvalitet med fullständiga övervakningsmöjligheter på ett djup av upp till 30 meter. Ventilatorn kan anpassas till varje patientkategori, beroende på dina behov.

Neonatal Ventilation with Servo-n

Neonatal intensivvårdsenhet

Hjälp nyfödda att andas, sova och växa. Vår neonatala ventilationslösning hjälper dig att minimera utmaningarna som kännetecknas av små lungor med snabb andningsfrekvens och läckage.[28] [29]

Säkra din investering och slipp stressen kring underhåll och hantering

Kostnadseffektiv vård

Det är lätt att lära sig använda Servo-ventilatorer. De har få delar att rengöra och de är lätta att underhålla, vilket gör utbildningstiden och personalens arbete mer effektiv.

Ansluten till din IT-miljö

Servoventilatorer ansluts till ett antal PDMS-system och patientmonitorer.[1] En HL7-omvandlare gör att systemet överensstämmer med IHE:s tekniska ramverk.

Smart maskinparkshantering

Våra olika ventilatorer ser ut och beter sig på liknande sätt och delar utbytbara moduler. Det ökar användarvänligheten eftersom mer högpresterande ventilatorer kan arbeta sida vid sida med mer mobila ventilatorlösningar.

Skalbart serviceprogram

Vår fjärrservice hjälper dig att övervaka och komma åt information om dina maskiner från samtliga sjukhusdatorer. Ett sortiment av förbrukningsvaror och reservdelar gör att din SERVO-ventilator presterar som bäst.

 1. 1. Plinio P. Morita, Peter B. Weinstein, Christopher J. Flewwelling, Carleene A. Bañez, Tabitha A. Chiu, Mario Iannuzzi, Aastha H. Patel, Ashleigh P. Shier and Joseph A. Cafazzo. The usability of ventilators: a comparative evaluation of use safety and user experience. Critical Care201620:263.

 2. 2. Emeriaud G, et al. Evolution of inspiratory diaphragm activity in children over the course of the PICU stay. Intensive Care Med. 2014 Nov;40(11):1718-26.

 3. 3. Bellani G, Pesenti A. Assessing effort and work of breathing. Curr Opin Crit Care. 2014 Jun;20(3):352-8.

 4. 4. Barwing J, et al. Electrical activity of the diaphragm (EAdi) as a monitoring parameter in difficult weaning from respirator: a pilot study. Crit Care. 2013 Aug 28;17(4):R182.

 5. 5. Goligher EC1, Ferguson ND2, Brochard LJ3. Clinical challenges in mechanical ventilation. Lancet. 2016 Apr 30;387(10030):1856-66.

 6. 6. Jarr S, et al.Outcomes of and resource consumption by high-cost patients in the intensive care unit. Am J Crit Care. 2002 Sep;11(5):467-73.

 7. 7. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171(4):388-416.

 8. 8. Kress JP, Pohlman AS, O’Connor MF, Hall JB. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. N Engl J Med. 2000;342(20):1471-1477.

 9. 9. Ely EW, Shintani A, Truman B, et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA. 2004;291 (14):1753-1762.

 10. 10. Kress JP, Hall JB. ICU-acquired weakness and recovery from critical illness. N Engl J Med. 2014; 370(17):1626-1635. Slutsky AS. Neuromuscular blocking agents in ARDS. N Engl J Med. 2010;363(12):1176-1180.

 11. 11. Slutsky AS, Ranieri VM. Ventilator-induced lung injury. N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):980.

 12. 12. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med. 2000 May 4;342(18):1301-8.

 13. 13. Amato et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2015 Feb 19;372(8):747-55.

 14. 14. Sinderby C, Navalesi P, Beck J, Skrobik Y, Comtois N, Friberg S, Gottfried SB, Lindström L: Neural control of mechanical ventilation in respiratory failure. Nat Med. 1999, 5: 1433-1436. 10.1038/71012.

 15. 15. Piquilloud L, Vignaux L, Bialais E, Roeseler J, Sottiaux T, Laterre P-F, Jolliet P, Tassaux D: Neurally adjusted ventilatory assist improves patient-ventilator interaction. Intensive Care Med. 2011, 37: 263-271. 10.1007/s00134-010-2052-9.

 16. 16. Brander L, Sinderby C, Lecomte F, Leong-Poi H, Bell D, Beck J, Tsoporis JN, Vaschetto R, Schultz MJ, Parker TG, Villar J, Zhang H, Slutsky AS: Neurally adjusted ventilatory assist decreases ventilator-induced lung injury and non-pulmonary organ dysfunction in rabbits with acute lung injury. Intensive Care Med. 2009, 35: 1979-1989. 10.1007/s00134-009-1626-x.

 17. 17. Patroniti N, et al. Respiratory pattern during neurally adjusted ventilatory assist in acute respiratory failure patients. Intensive Care Med. 2012 Feb;38(2):230-9.

 18. 18. Kim et al. Diaphragm dysfunction (DD) assessed by ultrasonography: influence on weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. 2011 Dec;39(12):2627-30.

 19. 19. Schepens T, et al. The course of diaphragm atrophy in ventilated patients assessed with ultrasound: a longitudinal cohort study. Crit Care. 2015 Dec 7;19:422.

 20. 20. Cecchini J, et al. Increased diaphragmatic contribution to inspiratory effort during neutrally adjusted ventilatory assistance versus pressure support: an electromyographic study. Anesthesiology. 2014 Nov;121(5):1028-36.

 21. 21. Di Mussi R, et al. Impact of prolonged assisted ventilation on diaphragmatic efficiency: NAVA versus PSV. Crit Care. 2016 Jan 5;20(1):1.

 22. 22. Thille AW, Rodriguez P, Cabello B, Lellouche F, Brochard L. Patient-ventilator asynchrony during mechanical ventilation: prevalence and risk factors. Intensive Care Med 2006;32(10):1515–1522.

 23. 23. Tobin MJ, etal. Respiratory muscle dysfunction in mechanically ventilated patients. Mol Cell Biochem 1998;179(1-2):87–98.

 24. 24. Sassoon CS, Foster GT. Patient-ventilator asynchrony. Curr Opin Crit Care 2001;7(1):28–33.

 25. 25. Blanch L, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. Intensive Care Med. 2015 Apr;41(4):633-41.

 26. 26. Pohlman MC, et al. Excessive tidal volume from breath stacking during lung-protective ventilation for acute lung injury. Crit Care Med 2008;36(11):3019–3023.

 27. 27. Colombo D, et al. Efficacy of ventilator waveforms observation in detecting patient–ventilator asynchrony. Crit Care Med. 2011 Nov;39(11):2452-7.

 28. 28. de la Oliva, Schuffelmann C, Gomez-Zamora A, Vilar J, Kacmarek RM. Asynchrony, neural drive, ventilatory variability and COMFORT: NAVA vs pressure support in pediatric patients. A nonrandomized cross-over trial. Int Care med. Epub ahead of print April 6 2012.

 29. 29. Beck J, Reilly M, Grasselli G, Mirabella L, Slutsky AS, Dunn MS, Sinderby C. Patient-ventilator interaction during neurally adjusted ventilator assist in very low birth weight infants. Pediatr Res. 2009 Jun;65(6):663-8.