You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Getinge sustainability

Ett hållbart erbjudande

interview Robin Jousse

EcoDesign

EcoDesign är en central del i Getinges hållbarhetsarbete. Det gör att vi kan ta hänsyn till våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel, från utvinning av naturresurser till produktion, distribution och användning och ända fram till återvinning och kassering. Vi har även upprättat en process för att kunna presentera våra produkters miljöpåverkan på ett enkelt och användbart sätt.

sustainable development goals

Stöttar FN:s mål för hållbar utveckling

I vårt arbete strävar vi efter att följa riktlinjerna i FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat de mål som är mest relevanta för vår verksamhet. Mål #3 ”Hälsa och välbefinnande” är direkt kopplat till de produkter och lösningar som vi tillhandahåller, men fokus ligger även på mål #8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, mål #12 ”Hållbar konsumtion och produktion” samt mål #4 ”God utbildning för alla”.

Utforma produkter för en hållbar hälso- och sjukvård

EcoDesign-principerna innebär att hänsyn tas till miljöpåverkan under hela produktens livscykel. från utvinning av naturresurser till produktion, distribution och användning och ända fram till återvinning och kassering.

Detta förhållningssätt har blivit alltmer väsentligt eftersom marknadskraven från akutvårdsinrättningar, laboratorier och större industrier har alltmer börjat kretsa kring miljömässiga aspekter vid inköp av produkter.

Hållbarhetsprogram och icke ekonomiska mål

Getinges hållbarhetsprogram 2019-2024 grundas på en väsentlighetsanalys där alla företagsparter har identifierat sin sociala och miljömässiga inverkan och fastställt anvisningar för utvecklingen framåt.

Engagemangsnivån sammanfattas i åtta icke ekonomiska mål, som omfattar produktionsutsläpp, utsläpp från företagsfordon, energiförbrukning vid produktion, kundnöjdhet, farligt avfall, icke farligt avfall, säker arbetsplats samt medarbetarengagemang.

Resp sourcing waste Stéphane Pendaries

Ansvarsfulla inköp

Anskaffning och inköp är en integrerad del i vårt mål att minimera miljöpåverkan från våra produkter. Vid valet av leverantörer utvärderar vi miljöstandarder, kvalitetsbestämmelser och pris. Alla leverantörer måste uppfylla kraven i vår uppförandekod och interna revisioner och uppföljningar genomförs både internt och av tredje part.

Formar morgondagens sterila arbetsflöden

GSS610H ångsterilisator är ett utmärkt exempel på hur Getinge integrerar hållbarhet i sin produktutveckling. Sterilisatorn är utformad för att behandla stora instrumentvolymer på kort tid – och eftersom processtiden och mediaförbrukningen för varje last optimeras, gör sterilisatorn även att miljöpåverkan minskar.

Läs om våra produkter

Lösningar som erbjuder sterila miljöer och överföringslösningar möjliggör upptäckt av nya vaccin

När läkemedelstillverkarna för en kamp mot klockan för att hitta ett botemedel mot coronaviruset så är det av högsta vikt att de kan testa och framställa vaccinerna utan risk för kontamination, samt att de kan överföra sterila komponenter för tillverkningsprocessen på ett säkert sätt. Getinges Life Science-centrum i den franska staden Vendôme erbjuder en komplett lösning för detta.

Läs mer

Lösning för säker beredning och steril överföring av läkemedel

Det uppstår situationer i livet när man själv eller ens närstående behöver läkemedel. Men vi tänker sällan på hur läkemedlet kom dit säkert, eller vad som krävdes för att kunna bereda det utan risk för kontamination. Lyssna på Julien Mansuy från ett av Getinges Life Science-centrum, för att få reda på vad som krävs.

Annual Report 2020

Årsredovisning 2020

Vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Läs mer i vår Årsredovisning 2020.

Ladda ned årsrapporten 2020