Wybierz region
Wyślij

Dążenie do pozytywnych zmian

Staramy się wnosić pozytywny wkład w społeczności, w których działamy. Na przykład wszystkim pracownikom oferujemy co miesiąc czas wolny na wsparcie organizacji wolontariackich i charytatywnych w społecznościach, w których mieszkają i pracują. Współpracujemy również z organizacjami non-profit, takimi jak WaterAid i Pratham, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

Dążenie do zwiększenia dostępu do opieki zdrowo

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom łatwego i szybkiego dostępu do najlepszej możliwej opieki zdrowotnej. Robimy to, dostarczając na przykład rozwiązania cyfrowe zwiększające wydajność i dostosowane do potrzeb finansowanie, aby zapewnić opiekunom narzędzia i wsparcie potrzebne do poprawy i ratowania życia.

Dzielenie się wiedzą z rządami i organami regulacyjnymi

Naszą wiedzą wspieramy rządy i organy regulacyjne w ich pracy nad opracowywaniem priorytetów w zakresie zdrowia publicznego w świetle rosnącej populacji i dłuższej oczekiwanej długości życia.

Poświęcona prawom człowieka

Nasze zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka jest określone w naszym Kodeksie Postępowania, w którym zobowiązujemy się do poszanowania praw człowieka w całej naszej działalności, niezależnie od tego, gdzie na świecie prowadzimy działalność.

Promowanie równych szans

Nasza globalna dyrektywa w sprawie różnorodności jasno określa, że wszyscy pracownicy mają równe szanse w oparciu o kompetencje, doświadczenie i wyniki, niezależnie od tożsamości płciowej, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, wieku, stanu cywilnego lub rodzicielskiego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, narodowości, poglądów politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia społecznego i/lub innych cech chronionych przez obowiązujące prawo.

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych

Angażujemy się w życie lokalnych społeczności i działamy na rzecz pozytywnych zmian poprzez inicjatywy edukacyjne. Na przykład wspieramy inicjatywę Pratham "Szwedzki przemysł na rzecz wysokiej jakości edukacji w Indiach", która koncentruje się na pomocy dzieciom w regionie Assam w Indiach w nauce czytania i liczenia.

Team meeting

Różnorodność i równość

Firma Getinge jest głęboko przekonana, że różnorodność jest siłą napędową innowacji, kultury i przyciągania talentów. Ponieważ chcemy być atrakcyjnym pracodawcą, zarówno dla dzisiejszych, jak i przyszłych pracowników, zapewnienie równych szans zatrudnienia i rozwoju wszystkim pracownikom - niezależnie od płci, rasy, religii i innych nieistotnych czynników kontekstowych - jest podstawą wszystkich naszych działań.

A factory worker during his work

Prawa człowieka

Każda osoba na świecie zasługuje na godne i równe traktowanie. Nasze przywiązanie do praw człowieka, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie działamy, jest określone w naszym kodeksie postępowania i polityce praw człowieka. Każdy pracownik firmy Getinge, który podejrzewa naruszenie naszej polityki, powinien to zgłosić, a firma zobowiązuje się do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań.