You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Bolagsstämma

Getinges bolagsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Vid bolagsstämman kan aktieägarna påverka utvecklingen genom att delta och rösta.

Deltagande

Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid Getinges bolagsstämma ska dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sitt deltagande. Aktieägare som inte kan närvara personligen kan representeras av ett ombud.  

Plats

Getinges bolagsstämma hålls i Göteborg eller Halmstad senast sex månader efter avslutat finansiellt år. Tid och plats för bolagsstämman meddelas senast i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. 

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 4-6 veckor inför stämman i Post- och Inrikes Tidningar och på företagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

* Kallelsen för deltagande vid bolagsstämman informerar om hur anmälan kan ske och övrig information rörande deltagande. Kallelsen måste äga rum en viss tid inför bolagsstämmans genomförande.

Få information och påverka

Aktieägarna informeras om företagets utveckling under det föregående bokslutsåret. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Dessutom fattas beslut kring ledamöter och ersättningar samt i andra ärenden som följer av koncernens bolagsstyrning.

Inkom med ärende

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska förse styrelsen med sitt ärende i enlighet med det datum som annonseras i bokslutskommunikén. Ärendet kan behandlas även om det tas emot efter utsatt tid, förutsatt att ärendet kan inkluderas i kallelsen.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns, om Getinges revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

Årsstämma 2020

Läs mer om Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Läs mer om Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Läs mer om Årsstämma 2018

Extraordinary General Meeting December 2017

Läs mer om Extra bolagsstämma december 2017

Extra bolagsstämma augusti 2017

Läs mer om Extra bolagsstämma augusti 2017

Årsstämma 2017

Läs mer om Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Läs mer om Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Läs mer om Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Läs mer om Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Läs mer om Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Läs mer om Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Läs mer om Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Läs mer om Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Läs mer om Årsstämma 2009