You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 14.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

–           dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 15 april 2019,

–           dels senast måndagen den 15 april 2019, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 15 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00) eller via denna länk. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuella biträdes namn.

Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.