You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 14.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelseordförande valdes Johan Malmquist.

 Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med ett sammanlagt belopp om 5 920 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 184 000 kronor till ordföranden och 592 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

 Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig revisor med Eric Salander som medrevisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1 krona per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 25 april 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar 2018 års riktlinjer och innebär att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.