You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Årsstämma 2021

Årsstämma i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, tisdagen den 20 april 2021, kl. 15.00.

Årsstämman kommer hållas digitalt genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna samt med möjlighet för aktieägarna att också kunna utöva sin rösträtt per post. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av COVID-19.

Årsredovisning 2020 (inkl. hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport) finns att läsa här.

 

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Getinge värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset och att följa myndigheternas råd och föreskrifter om undvikande av sammankomster.

Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin har styrelsen i Getinge beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sättet att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman digitalt ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 12 april 2021,
 • dels senast onsdagen den 14 april 2021, helst före kl. 16.00, anmäla sig
 • per post till adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
 • per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
 • här via anmälningslänk.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare kommer att som vanligt få sig tillsänt sitt deltagarkort. På deltagarkortet kommer instruktioner om hur aktieägaren ska logga in och delta på stämman digitalt finnas (se vidare under rubriken ”Deltagande via digitalt förfarande” nedan).

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 12 april 2021,
 • dels senast måndagen den 19 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta digitalt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar digitalt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som deltar digitalt via ombud ska fullmakt i original skickas per post till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och här. Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

DELTAGANDE VIA DIGITALT FÖRFARANDE

Deltagande via digitalt förfarande administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling har styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

Inloggningsuppgifter och ytterligare anvisningar för digitalt deltagande finns i den instruktion som tillsammans med deltagarkort skickas till aktieägare och ombud som anmält sin önskan om att delta i stämman digitalt på det sätt som anges ovan. Instruktionen finns också tillgänglig här. Deltagarkort kommer att skickas ut löpande per post till aktieägare och ombud efter mottagen anmälan (och eventuella tillhörande behörighetshandlingar). Aktieägare som är fysiska personer kan välja att istället få deltagarkortet via e-post genom att anmäla sig här, identifiera sig med BankID och uppge sin e-postadress.

För att delta i stämman digitalt ska deltagaren på stämmodagen gå in på Lumis årsstämmohemsida https://web.lumiagm.com via sin webbläsare eller använda Lumis årsstämmoapp (”Lumi AGM” tillgänglig via Apple App Store eller Google Play Store) och ange dels 185-289-338 som mötes-ID, dels sitt unika användarnamn och lösenord som finns på deltagarkortet. På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 14.30 och måste ha skett senast kl. 15.00.

För att kunna delta och rösta digitalt måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. Getinge har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning digitalt. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör därför välja att poströsta innan stämman (se vidare under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan). Den som anmält att den önskar delta digitalt kan alltid avge sin poströst enligt nedan och ändå delta i årsstämman digitalt. Poströsten kommer då fortsatt att gälla såvida inte aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning digitalt, varvid den digitalt avgivna rösten kommer att ersätta tidigare inskickad poströst på den relevanta beslutspunkten.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt här. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom att:

 • ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 • ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Getinge AB – poströstning” i ämnesraden)

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns här samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se vidare under rubriken ”Ombud m.m.” ovan).

Det ifyllda formuläret måste vara Getinge via Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 19 april 2021. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 9. Verkställande direktörens redogörelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Fastställande av
  (a) antalet styrelseledamöter och suppleanter
  (b) antalet revisorer och suppleanter
 1. Fastställande av arvoden till
  (a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
  (b) revisor(er)
 2. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  (a) omval av Carl Bennet;
  (b) omval av Johan Bygge;
  (c) omval av Cecilia Daun Wennborg;
  (d) omval av Barbro Fridén;
  (e) omval av Dan Frohm;
  (f) omval av Sofia Hasselberg;
  (g) omval av Johan Malmquist;
  (h) omval av Mattias Perjos;
  (i) omval av Malin Persson;
  (j) nyval av Kristian Samuelsson; och
  (k) omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
 3. Val av revisor(er)
 4. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Avslutning

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.