You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Årsstämma 2010

Vid Getinges årsstämma den 21 april 2010 i Halmstad deltog 720 aktieägare, representerande 44% av antalet aktier och 65% av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var hela styrelsen närvarande. Dessutom närvarade VD, ekonomidirektören samt bolagets revisor.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern samt valdes Cecilia Daun Wennborg till ny styrelseledamot.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 3 150 000 kronor, varav 900 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skulle utgå med 630 000 kronor, varav 210 000 kronor till ordföranden och 105 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skulle utgå med 270 000 kronor, varav 110 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 2,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till måndagen den 26 april 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Någon rörlig ersättning skall ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.