You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Årsstämma 2012

Vid Getinges årsstämma den 28 mars 2012 i Halmstad deltog 660 aktieägare, och gäster representerande 50% av antalet aktier och 68,7% av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var hela styrelsen närvarande. Dessutom närvarade VD, ekonomidirektören samt bolagets revisorer.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Val av styrelse

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter: Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern (samtliga omval) samt Mats Wahlström (nyval).
 
Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Jan Forslund och Henrik Blomdahl till ledamöter i styrelsen, med Thomas Funk och Peter Jörmalm som suppleanter.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolags-stämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 500 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till ordföranden och 500 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 690 000 kronor, varav 230 000 kronor till ordföranden och 115 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall utgå med 296 000 kronor, varav 120 000 kronor till ordföranden och 88 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till måndagen den 2 april 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.  Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. 
Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte.