You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Årsstämma 2014

Vid Getinge AB:s årsstämma den 20 mars 2014 fattades följande beslut. 

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyvaldes Malin Persson.

Malin Persson är född 1968, civilingenjör och verkställande direktör för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Malin Persson har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen. Malin Persson är även för närvarande bl.a. styrelseledamot i Becker Industrial Coating, Hexpol AB och Konecranes Plc och har tidigare bl.a. varit styrelseordförande i Elicit AB och styrelseledamot i GreenCargo AB.

 

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 400 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 100 000 kronor till ordföranden och 550 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

 

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 4,15 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till tisdagen den 25 mars 2014.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

 

Ändring av bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsens säte flyttas till Göteborgs kommun, Västra Götaland med möjlighet att hålla bolagsstämma i Halmstads kommun, Hallands län samt att styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter.