You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Årsstämma 2016

Vid Getinge AB:s årsstämma den 30 mars 2016 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyvaldes Johan Malmquist.


Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5 175 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 150 000 kronor till ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.


Val av revisore

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig revisor med Eric Salander som medrevisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.


Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 2,80 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 1 april 2016.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter samt att revisors mandatperiod ska vara ett år.


Incitamentsprogram 2016

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet genom en bolagsordningsändring (innebärande att bolaget ska kunna utge inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C med en (1) röst och utan rätt till vinstutdelning) och bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av C-aktier till tredje part samt återköp av dessa aktier samt överlåtelse av B-aktier till deltagare i programmet.

Programmet omfattar VD samt Getinge Executive Team innefattande 11 personer, samt ytterligare högst 75 andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Getinge-koncernen. LTIP 2016 innebär att deltagarna bli berättigade till att vederlagsfritt erhålla prestationsaktier om prestationsmålet har uppnåtts under prestationsperioden (2016-2018). Tilldelningen av prestationsaktier ska baseras på den av styrelsen fastställda miniminivån respektive övre målnivån avseende den ackumulerade utvecklingen av EPS[1]under prestationsperioden. Ackumulerad EPS under prestationsperioden ska uppgå till 33 kronor. Miniminivån för tilldelning av prestationsaktier ska vara att prestationsmålet uppnås till minst 90 % och den övre målnivån för tilldelning ska vara att prestationsmålet överskrids med 10 % eller mer.

Vid maximal tilldelning av prestationsaktier uppgår antalet aktier i LTIP 2016 till 439 390 Getinge-aktier av serie B. Den totala kostnaden för LTIP 2016, inklusive sociala avgifter, under den treåriga löptiden beräknas uppgå till cirka 93,7 miljoner kronor, förutsatt att prestationsmålet uppfylls till fullo.

[1] Resultat per aktie, före utspädning, beräknas genom att dividera årets nettovinst hänförligt till moderföretagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.