You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats vid årsstämman 2018 kan laddas ned via länken nedan.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarande 2017 års riktlinjer med undantag för att den rörliga ersättningen till samtliga ledande befattningshavare ska vara maximerad till mellan 60 till 90 % av grundlönen (tidigare 80 % för VD och 70 % för övriga ledande befattningshavare) samt ett tillägg som ska göra det möjligt att erbjuda ledande befattningshavare en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus) som belönar tydligt målrelaterade mätbara prestationer syftande till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt att behålla nyckelpersoner på ledande befattningar. Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår och LTI-bonus ska vara maximerad till 100 % av grundlönen (det år som den långsiktiga rörliga bonusen utfästs).

I övrigt innebär riktlinjerna följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För mer information om ersättning till styrelseledamöter och ledandebefattningshavare under 2017, vänligen se not 28 i årsredovisningen för 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare