You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Revisorer

Val av revisorer

Getinges revisor väljs av årsstämman för en period om ett år.

Valberedningen i Getinge har bland annat i uppgift att lämna förslag till årsstämman angående val revisor. Revisionsutskottet lämnar rekommendation om val av revisor till valberedningen.

Vid årsstämman 2020 utsågs Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Rippe.

Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorerna rapporterar löpande till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning.

Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Sådana uppdrag lämnas i enlighet med av revisionsutskottet beslutade regler för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om revisorsarvoden återfinns i not 5 i årsredovisningen för 2019.