You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Bolagsstyrning

Getinges bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning och följer Svensk kod för bolagsstyrning. Arbetet syftar till att stärka företagets konkurrenskraft och förtroendet bland företagets kunder, medarbetare, investerare och övriga viktiga intressenter.  

Getinges bolagsstyrning

Ansvaret för styrning och kontroll i Getinge är uppdelat mellan aktieägare, styrelsen och dess utskott samt VD, enligt nedanstående.

Getinge är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Getingekoncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på bland annat Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ OMX Stockholm ABs Regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden. Getinge tillämpar också interna regler som innefattar en uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument (riktlinjer och policies) på en rad områden. 

I korthet avser bolagsstyrning att säkerställa att ett bolag sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. En bolagsstyrning som är utformad efter koncernens verksamhet och behov är väsentlig för affärsmässig framgång och ökad lönsamhet. God bolagsstyrning

innebär tydlig ansvarsfördelning, transparens mot ägarna och marknaden samt en effektiv styrning och kontroll av koncernens verksamhet för att säkerställa att den följer uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk. En sådan ordning medför också att förtroendet för bolaget upprätthålls hos befintliga och potentiella investerare samt övriga aktörer på de finansiella marknaderna.

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr ett bolag och är en del av näringslivets självreglering. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning, men företaget skall då också redovisa hur man gjort istället och motivera varför. Getinge följer Kodens regler och redovisar förklaringar i de fall Getinge avvikit från någon av dessa regler.

Läs mer

Extern revision

Läs mer om Extern revision

Ersättning till ledande befattningshavare

Läs mer om Ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser

Läs mer om Bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser